į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Organizatoriai Savanoriai Ispanijos savanoriai  
Ispanijos savanoriai
Savanoriams lietuviams Ispanijos savanoriai
Saragosos savanori? – deimtys t?kstan?i?


Tik i?jus i Saragosos traukini? stoties akis ukli?va u vienur ir kitur bestoviniuojan?i? vienodai ydrai apsirengusi? pensijinio ar studentiko amiaus Ispanijos gyventoj?. Tai – oficial?s „Expo Zaragoza 2008“ savanoriai ir visame 700 t?kst. gyventoj? turin?iame mieste j? parodos metu bus 30 t?kst.Dienomis „Expo Zaragoza 2008“ organizatoriams pagalbos rank? itiesia pensininkai, vakarais ir savaitgaliais savanori? gretos tampa itin spalvingos – nuo paaugli? iki garbaus amiaus asmen?. Pavyzdiui, vyriausiam savanoriui – 104 metai ir jis gana aktyviai dalyvauja veikloje ir padeda svarbi? rengini? metu. Apie 60 proc. savanori? – 25-65 met? amiaus Saragosos gyventojai.

Savanoriu gali tapti kiekvienas 16 met? ir vyresnis asmuo, kuris gyvena Saragosoje ar ruoiasi joje gyventi parodos metu – birelio 14 – rugs?jo 14 dienomis.  3,5 t?kst. savanori? yra iklaus? specialias paskaitas, ta?iau jie visi be iimties turi inoti Ispanijos ir Saragosos istorij? – taip savanoriai tampa ne tik techniniais darbuotojais, bet ir ?domios informacijos apie al? platintojais. Tiesa, norint igirsti j? skelbiam? inut?, reik?t? mok?ti ispan? kalb?.Savanoriai stovi gatv?se, budi viebu?iuose, kuriuose ?sikuria valstybi? delegacij? nariai, pri?mim? metu registruoja sve?ius ir urnalistus, dalija informacin? mediag?, o, prireikus bet kokios pagalbos, padeda patys arba suranda asmen?, kuris gali pad?ti.U pagalb? savanoriai negauna jokio materialinio atlyginimo, ta?iau jie tai daro taip entuziastingai, lyg visa tai daryt? d?l pa?i? sav?s. Kai kurie kalbinti savanoriai prasitar?, kad pasirinko ? usi?mim? tod?l, kad mano galintys bent kakuo prisid?ti prie j? gimtajam miestui svarbaus pasaulin?s reikm?s renginio, kiti tod?l, kad nelabai turi svarbesni? usi?mim?. Treti savanoriais tampa tiesiog tod?l, kad visi aplinkiniai jais jau tapo.Vaikai gali tapti Expo draugais?kv?pti ispan? pavyzdio Lietuvos paviljono koordinatoriai tikisi, kad panaaus susidom?jimo sulauks ir kvietimas lietuviams tapti savanoriais Lietuvos paviljone.

Tikimasi, kad parodos metu ? Saragos? atvyks 7 mln. moni?, apie 30 proc. – usienie?i?.