į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Lietuvos ingsniai Expo "Lietaus namai" Saragosoje  
"Lietaus namai" Saragosoje
Kiek mistika prieblanda ir vandenyje atsispindintys vaizdai. Tai galima ivysti bendrov?s "Ekspobalta" pateiktose Lietuvos paviljono Saragosoje interjero vizualizacijose.

Taigi tik ??j?s ? Lietuvos paviljon? lankytojas jo viduryje ivys "Lietaus namus". Tai - "gyvas", trigubomis liet? imituojan?iomis sienomis statinys. Sienas, kurios atsiranda b?gant vandeniui, danai galima matyti bankuose ar steb?ti fontanuose. Ta?iau niekas anks?iau neband? sujungti vandens sien? ? visum? ir i j? pastatyti nam?. Be to, ?domu tai, kad ios liet? vaizduojan?ios sienos bus labai svetingos: pri?j?s prie "Lietaus namo" dur?, kurios n? kiek nesiskirs nuo kit? sien?, lankytojas prie save pamatys besiskiriant? vanden?, kvie?iant? ?eiti vidun. Taip jis praeis trejas duris ir atsidurs namo viduje, kuriame gal?s steb?ti ?vairius lietuje atsispindin?ius vaizdus i Lietuvos.

Eidamas aplink "Lietaus namus" lankytojas steb?s ?vairius mogaus ir gamtos sukurtus Lietuvos paveikslus. Ap?j?s paviljon? jis ivys bar?, kuriame gal?s atsigaivinti lietuviku alumi, uk?sti, pabendrauti su kitais lankytojais, pails?ti.Pakil?s nuo baro k?d?s lankytojas tur?t? susidom?ti pieimu ant vandens - termouliniu. is ulinys bus sudarytas i alto ir ilto vandens talp?, o vandens temperat?ra bus pavaizduota spalvomis alia ant sienos esan?iame ekrane. Tad ekrane bus matomas keli? spalv? paveikslas: vienoje pus?je - ilt? vanden? rodanti raudona spalva, o kitoje - alt? vaizduojanti m?lyna spalva. Jei lankytojas pirtais perbrauks termoulinio paviri?, paveikslas akimirksniu prad?s keistis altam vandeniui maiantis su iltu. Taip ekrane atsiras vis nauj? spalv?. Jei sve?iui patiks, kok? paveiksl? sukuria judantis vanduo, jis vienu mygtuko paspaudimu gal?s j? materializuoti.

Ieinan?io lankytojo jau lauks ini? apie Lietuv? nestokojantis stendas, kuriame jis gal?s gauti vis? j? dominan?i? informacij? apie Pabaltijo al?, jos pasiekimus vandens ir darnaus vystymosi srityse. Kitoki?, specializuot? informacij? apie Lietuvos kult?r?, sport?, politik? ar ekonomik? sve?ias gal?s suinoti pasinaudoj?s informacijos ulini? teikiamomis galimyb?mis.Prie palikdamas Lietuvos paviljon? lankytojas gal?s ?sigyti jo pasisve?iavim? priminsiant? suvenyr?.

Suvenyrai, kuriuos gal?s nusipirkti lankytojai, bus pateikti unikal? Lietuvos augal?  - ajer? simbolizuojan?iose vitrinose.