į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Pradiniai paviljono planai
Lietuvos ekspozicija pasaulin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008” bus pristatoma 578 kvadratini? metr? ploto paviljone, esan?iame parodos Ronda komplekso vidutin?s juostos mik? ekogeografin?je zonoje.

 emiau pateikiamas bendras parodos planas bei b?simojo Lietuvos paviljono br?inys
 
 
 
 
 
2007 met? birel? baig?si atviras supaprastintas Lietuvos ekspozicijos pasaulin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008“ projekto konkursas. Konkurso nugal?tojais tapo UAB „Ekspobalta“ kartu su UAB „Lukrecija BBDO“ pateik? projekt? „Lietaus namai“ („Casa de la lluvia“).
 
„Lietaus namai“ – tai iuolaikika Lietuvos, lietaus ir mogaus ryio interpretacija. Unikalus centrinis „Lietaus nam?“ objektas yra instaliacija „Gyvasis lietus“ – interaktyvus, „protingas“ vanduo, kvie?iantis susipainti, bendrauti ir kartu painti Lietuv?.
 
Lietuvos paviljono „Lietaus namai“ tikslas – sukurti lankytojo s?mon?je ryk? Lietuvos portret? ir maksimaliai ?traukti lankytoj? ? veiksm?, kuris atskleidia lietaus, gamtos ir mogaus ry?. Taip lankytojas skatinamas puosel?ti didiausi? vertyb? – vanden? ir ilaikyti su juo darn? santyk?.
 
Pla?iau su projektu galite susipainti, peri?r?j? nuotraukas emiau: