į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Ar alies dalyvavimas parodose pinig? vaistymas?  
Ar alies dalyvavimas parodose pinig? vaistymas?
2007 12 05

Naujai valstybei paroda – tai neabejotina galimyb? suukti pasauliui: „A esu!“ Didioji dauguma moni? apie nauj? valstybi? egzistavim? suino prasid?jus Olimpin?ms aidyn?ms – j? atidarymo metu, kai vyksta ali? pristatymas ir j? atstovai ididiai ik?l? galvas nea savo valstybi? v?liavas. Jei tokios alies atstovai nelaimi medali?, kita galimyb? suukti: „Ei, ar prisimeni, a esu!“ gali pasikartoti tik po ketveri? met?. Tod?l tokioms valstyb?ms pasaulin?s parodos yra tris-eis m?nesius trunkantis savos valstyb?s garsinimo procesas.

Senoms, galingoms ir gerai inomoms valstyb?ms dalyvavimas parodoje gali b?ti garb?s reikalas - noras nustebinti, priblokti ir visam laikui palikti neidildom? ?sp?d? apie save mon?ms, galb?t niekada j? neaplankysiantiems, bet inosintiems, kad tai tos – vertos j? d?mesio ir pagarbos.

K? parodos gali duoti Lietuvai?

1937 met? paroda Paryiuje Lietuvai buvo ne kas kita kaip min?tas suukimas: „Ei!“. 1939 met? paroda Niujorke buvo ididus engimas su mintimi: Taip, tai mes, turintys didi? istorij? ir atvykstantys pas savo gyventojus – Amerikos lietuvius“. O 1900 metais vykusi paroda Paryiuje buvo paversta politiniu instrumentu Lietuvai siekti nepriklausomyb?s. Tada didiosioms valstyb?ms buvo nesmagu i?r?ti ? lietuvi? prikiamai irykintus faktus, tokius kaip lietuvikos spaudos draudimas. Bet isisukti ir to nematyti negal?jo.

K? parodos Lietuvai gali duoti dabar?

Galima atsakyti klausimu ? klausim?: ar Lietuva yra gerai inoma valstyb?? Ar dauguma Europos S?jungos gyventoj? gal?t? pasakyti, kad tai - nepriklausoma Ryt? Europos valstyb?, priklausanti Europos S?jungai? Deja, jie neino ne tik i? fakt? ir gal?t? patvirtinti bet k?: kad ?ia – totalitarinis valdymas, gatv?se vyksta susiaudymai ar tr?ksta maisto. odiu – nesaugu.

Kart? vienas Kipro gyventojas man?s paklaus?, ar inau, kur yra Kipras. Jo klausimas mane nustebino ne maiau nei j? pat? mano tvirtas atsakymas: „Aiku“. Ta?iau toks klausimas, pasirodo, n?ra beviltikas. M?s? atveju, daugelis ispan? n? nenutuokia, kas yra ta Lietuva ir juo labiau, kur ji, kokia ji.

2008 metais Lietuva dalyvaus Expo parodoje, kuri vyks Ispanijoje. Tokio pob?dio paroda ioje alyje rengta prie 16 met?. Joje dalyvav? Lietuvos atstovai tvirtina, kad senesnioji ispan? karta (o gal ten buvo senieji lietuvi? emigrantai?) inojo net tok? fakt?, kad Lietuva tur?jo laikin?j? sostin? Kaun?. Ispan? jaunimui tai tebuvo tik dar vienas egzotikas odis. ?domu, ar bent vienas ispanas, atvyk?s ? Saragosoje vyksian?i? parod?, gal?s pasigirti buv?s parodoje, vykusioje prie 16 met? Sevilijoje ir lank?sis Lietuvos paviljone?
Komentarai
Vita (2008 02 18 18:45)
Kaip galime tik?tis, jog usienyje apie mus k? nors inos, jeigu mes net alies viduje negalime susitarti, kas ta Lietuva ,ar kokie ?ia mon?s gyvena? Kai kas net pamirta jos pavadinim?. Many?iau, uuot svars?ius, ar mes dr?s?s, ar tiesiog cepelinais mintantys Baltijos paj?rio tipaai, tur?tume kuo daugiau dalyvauti pasauliniuose renginiuose. Si?ly?iau i? metu EXPO Zaragoza lietuvi? komandai pasinaudoti proga ne tik papasakoti ispanams apie Lietuv?, bet ir patiems lietuviams Ispanijoe priminti keli? namo.