į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Ar Lietuvoje gyvena mekos?  
Ar Lietuvoje gyvena mekos?
2007 11 19
Lietuvos dalyvavimas Vokietijoje Hanoveryje vykusioje EXPO parodoje 2000 metais buvo labai svarbus ?vykis ne tik d?l to, kad Vokietija, turinti 82,5 milijon? gyventoj?, yra viena i didiausi? ir ?takingiausi? Europos valstybi?. Tuo metu Lietuva jau ruo?si tapti Europos S?jungos nare, ta?iau dar daugeliui ji buvo nauja alis em?lapyje, nes deimtme?iais geografijos ir istorijos vadov?liuose buvo kalbama tik apie Soviet? S?jung?, neiskiriant atskir? valstybi? – respublik?...
 
EXPO paroda Hanoveryje u?m? didiul? teritorij? (160 ha) – dalis ios teritorijos buvo nuo 1947 met? veikiantis Hanoverio parod? centras su parodoms skirtais paviljonais ir atviromis aikt?mis bei specialiai parengtos naujos teritorijos atskir? ali? laikiniems ir ilgalaikiams paviljonams.
Lietuvos projektas pasaulin?je parodoje EXPO 2000 buvo labai intriguojantis, ?domus, sud?tingas. J? kelis metus (pirmieji ingsniai 1995-96 m.) ruo? daug moni?: dirbo organizatoriai, Vyriausyb?, k?rybin? grup?, architektai, statybininkai, film? k?r?jai, kiti menininkai, gamintojai, programuotojai ir t.t.

Tod?l Lietuva ioje EXPO parodoje, kurios tema buvo „MOGUS. GAMTA. TECHNIKA“, pasirod? kaip labai paangi maa alis, turinti labai grai? gamt?, isaugot? sen? architekt?r?, darb?ius, gabius, k?rybingus mones, garsius menininkus ir sportininkus, ?domius iradimus ir j? irad?jus, puosel?janti savo krato tradicijas ir aktyviai siekianti atsinaujinti, b?ti inoma, b?ti matoma.

EXPO 2000 parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos Prezidentas su mona ir, inoma, jis buvo pirmasis valstyb?s vadovas, apsilank?s Lietuvos paviljone. Per penkis m?nesius paviljone apsilank? vir 2 milijon? lankytoj?: Islandijos ir Latvijos Prezidentai, Lietuvos ir kit? ali? Premjerai, ?vairi? ali? Vyriausybi? ir Parlamentar? delegacijos, moksleivi?, verslinink?, ?vairi? specialist? grup?s, daug turist? i kit? ali?, gausiausiai -  Vokietijos gyventojai.

EXPO lankytoj? ?vairumas ir smalsumas - begalinis, ypa? eilini? lankytoj? klausim? ratas pats netik??iausias, nuo kasdienik?, kiek udirbame, k? valgom ir ar turim k? valgyti, iki - k? sukuria m?s? mokslininkai, ar patys lietuviai sugeb?jo sukurti ekspozicijoje veikusias kompiuterines programas, kokiai grupei priskirti lietuvi? kalb?, o kur yra ta Lietuva, ar yra Vilniuje viebu?i?, ar tikrai Lietuvoje yra mek? ir t.t. ir .t.t.
 
D?l paviljono specifikos ir negausaus dirban?i?j? b?relio (parodos metu paviljone dirbo tik nedidel? grupel? moni?: gidai-vert?jai, aptarnaujantis personalas ir vadovas). B?davo dien?, kai labai sunkiai sekdavosi suvaldyti minias lankytoj? ar be didiuli? pastang?, be vis? pasiaukojan?io darbo, neskai?iuojant darbo valand?, surengti paviljone renginius, dalyvauti bendruose EXPO renginiuose, ar sukviesti i?rovus ? Lietuvos renginius EXPO aikt?se ar scenose ir pan. Bet visi, kurie dirbo paviljone, buvo pilni entuziazmo ir meil?s savo kratui, patys av?josi ta mediaga, kuri buvo demonstruojama ekranuose, vitrinose, monitoriuose, ir tas teigiamas emocijas skleid? visiems paviljono lankytojams, dosniai dalindami ne tik ypsenas, bet ir dailius reklaminius lankstinukus apie Lietuv? parodoje, ?vairius kitus leidinius, dovanodami knygas ir suvenyrus.
Ekspozicij? kartais papildydavo ir pagyvindavo i Lietuvos atvyk? meno kolektyvai, ypa? ?sp?dingi koncertai b?davo lauke prie paviljono. Gardus lietuvikas alus su kepinta duona ir gra?s suvenyrai taip pat priversdavo dan? lankytoj? ilg?liau usib?ti b?tent iame paviljone, nors kiekvienas steng?si aplankyti kuo daugiau ekspozicij?, apvelgti ?ia vis? pasaul?.
 
Daug grai? ?ra? apie Lietuv? ir paviljon? paliko lankytojai sve?i? knygose ir isak? savo mintis internete, netr?ko atsiliepim? ir spaudoje, susidom?jimo sulauk?me ir i Vokietijos, usienio radijo sto?i? bei televizij?. Dauguma atsiliepim? spaudoje buvo objektyv?s, geri, ?dom?s.
 
Vokietija, galima taip pasakyti, dut?kstantaisiais gyveno ia paroda. Dar ir iandien, pra?jus 7 metams, mon?s prisimena, avisi arba gailisi, nepasinaudoj? proga j? aplankyti, nes tuomet „visas pasaulis sve?iavosi pas mus“, taip vokie?iai dar ir dabar interneto svetain?je www.expo2000.de apibendrina EXPO parod?.
Komentarai
wow gold (2008 10 15 12:30)
We have been an ebay power seller and paypal confirmed seller of <a href=http://www.wowgoldprice.o rg>wow gold</a> for years.