į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
 
Blogas
2008 09 09


Nuo birelio 14 dienos trunkanti vandens vent? baigsis po 5 dien? – rugs?jo 14 d.
2008 09 02
Rugpj??io pabaigoje Expo parodoje lank?si gabiausi alies moksleiviai - Nacionalin?s moksleivi? akademijos nariai. J? ?sp?diai po kelion?s.
2008 08 12
Rugpj??io 11 dien? Lietuvos paviljone apsilank? rekordinis lankytoj? skai?ius - 14 t?kst. 83.
2008 08 08
Lietuvos paviljonas iki liepos pabaigos sulauk? pus?s milijono lankytoj?. Tikimasi, kad iki parodos pabaigos ?ia apsilankys daugiau kaip 1 mln. lankytoj?.
2008 07 28
Tik prasid?jus parodai Lietuvos paviljon? pamilo Ispanijos vaikai – lakstydami po parodos teritorij? ?kavo „Lituania“ ir kviet? savo draugus eiti d?kti ten ir tik ten. Po to apie Lietuvos paviljono populiarum? para? vietiniuose laikra?iuose ir urnalistai, anks?iau siunt? si?lymus u tam tikr? nemenk? mokest? parayti ar papsakoti apie m?s? paviljon?, patys beld?si ir pra? leisti nufilmuoti ar nufotografuoti „Lietaus namus“.
2008 03 31
Nemokamas lankymasis daug ?sp?di? adan?ioje Expo parodoje, vasaros praleidimas Ispanijoje – kas gali b?ti geriau? Tokiu pasi?lymu gali pasinaudoti bet kas, mokantis ispan? kalb?.
2008 01 24
Kaip ? Lietuvos paviljon? pritraukti kuo daugiau moni?? Juos turi suintriguoti paviljono ior?. O kaip padaryti, kad lankytojams nepabost? laukti eil?je? Reikia nukreipti j? d?mes? nuo varginan?io stov?jimo ? koki? nors atrakcij?.
2007 12 05
? ? klausim? galima atsakyti ir „taip“, ir „ne“ – svarbiausia inoti, koks yra dalyvavimo parodoje tikslas.
2007 11 19
Kor?joje 1993 metais vykusioje  parodoje lank?si tuometinis „Aud?jo“ vadovas Viktoras Majauskas. Jo ?sp?diai i parodos:
 
alia viebu?i? apie 4 valand? ryto atvykdavo apie imtas autobus?, i kuri? ilipdavo P.Kor?jos gyventojai – nuo moksleivi? iki suaugusi?. Jie ilipdavo, sut?pdavo ir taip tup?davo, kol 10 valand? atidarydavo paviljonus. Kol truko paroda, tikriausiai visos Kor?jos gyventojai buvo ? j? atveti.
 
2007 11 19
Danut?s Develyt?s, Lietuvos paviljono pasaulin?je parodoje EXPO 2000 Hanoveryje direktor?s prisiminimai:
 
Nepasakysiu nieko nauja, pabr?dama, kad EXPO paroda - tai ali? prisistatymas, ali? ?vaizdis, kiekvienos alies istorijos, dabarties ir ateities vizij? demonstravimas pa?ia patraukliausia, originaliausia forma kitoms pasaulio alims, o labiausiai tai tos alies gyventojams, kurioje vyksta EXPO paroda.
2007 10 30
Lietuvos paviljono „Expo Sevilija 1992“ generalinio komisaro pavaduotojo Petro Napruio prisiminimai apie parod?

Parodoje tur?jo dalyvauti Taryb? s?junga, kuriai paviljon? stat? latvi? architektas Juris Poga. Ta?iau kol vyko statybos darbai, subyr?jo SSRS. Tuomet paviljon? per?m? Rusija, kuri pakeit? kelias detales – stog?, v?liav?.
Tuo metus Juris Poga, kuris statyb? metu gyveno Sevilijoje, pagalvojo, kod?l gi negal?t? Baltijos alys dalyvauti parodoje?
2007 10 03
Vilniuje vie?j? ispanai visai nety?ia “atrado” altibar?ius, kurie juos tiesiog suav?jo. I ties? sunku pasakyti, ar altibar?iai yra tikrasis tradicinis lietuvi? patiekalas. Panaias alt?sias sriubas turi daugelis Piet? Europos gyventoj?, ta?iau lygiai taip pat skandinavai giriasi diovint? uog? ir vaisi? sriubomis. Ta?iau tai, kad altibar?iai gali b?ti lietuvi? tautinis patiekalas, nepaneigia kai kuriose Lenkijos ukandin?se parduodami altibar?iai, kuri? pavadinimas - "Litewski chlodnik".
2007 10 02
Ispanams Lietuva – nieko nesakantis odis. Tai patvirtina Vilniuje gyvenantys ar pavie?ti atvykstantys ios alies atstovai. Paklausus, k? j?s inote apie Lietuv?, atsakymas b?na trumpas ir aikus: „nada” (nieko – liet.k.). V?liau jie pripa?sta, kad ino kelis m?s? krepininkus, kurie aid? ar aidia Ispanijos krepinio komandose, bet nieko daugiau.
2007 05 09
Tikriausiai ne vienas lietuvis g?diais iemos vakarais yra pamast?s apie atostogas saul?toje Ispanijoje. O k? apie m?s? gimtin? galvoja t?las Ispanijos gyventojas? Daugiau nei du metus ioje alyje reziduojantis Lietuvos ambasadorius Ispanijoje Me?ys Laurinkus viename savo interviu yra pasak?s: „Pasirodo, kad net isilavin? ispanai maai k? ino apie Lietuv?. Danai link?ioja galvomis, bet aikiai matyti, kad po pokalbio l?ks i?r?ti em?lapio“. Nejaugi ie ambasadoriaus odiai tikrai atspindi realyb??