į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo B.I.E. B?simosios Expo parodos  
B?simosios Expo parodos
Parod? tvarkaratis


2010 metai


Jau nuspr?sta, kad 2010 metais pasaulin? paroda  (registruotoji paroda) vyks Kinijoje, anchajuje. Parodos tema: „Geresnis miestas, geresnis gyvenimas” (“Better City, Better Life”).

Tikimasi, kad anchajaus parodoje dalyvaus 200 valstybi?, joje apsilankys 70 mln. moni?. Dabar apie dalyvavim? oficialiai praneusios 153 valstyb?s, 20 tarptautini? organizacij?.

Jungtin? Karalyst? 2007 met? liep? oficialiai paskelb? ei? meninink? pavardes, kurie rungsis d?l valstybei atstovausian?io paviljono anchajuje statybos.

Jungtini? Valstij? Valstyb?s departamentas jau isirinko ?mon?, kursian?i? paviljon?. Tik?tina paviljono kaina – 100 mln. JAV doleri?.


2012 metai


2007 met? lapkri?io 26 dien? Tarptautinio parod? biuro Generalin?je asambl?joje nuspr?sta, kad  2012 m.  tarptautin? Expo paroda vyks Kor?joje.

D?l tarptautin?s parodos organizavimo 2012 metais var?si trys valstyb?s: Marokas (Tangier), Lenkija (Vroclavas) ir Piet? Kor?ja (Yeosu).

140 Tarptautinio parod? biuro nari? slaptu balsavimu nusprend?, kad Kor?jos pasi?lyta parodos tema „Gyvasis vandenynas ir pakrant?: itekli? ?vairov? ir darni veikla“ ("The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable Activities") labiausiai verta nugal?tojos vardo. Pirmajame ture valstybi? balsai pasiskirst? taip:

Kor?ja                 68 balsai

Marokas             59 balsai

Lenkija                13 bals?

Antrasis turas buvo palankesnis Kor?jai:

Kor?ja                 77 balsai

Marokas             63 balsai


P.Kor?ja parod? organizavo 1993 metais. Joje dalyvavo ir Lietuva. jei b?t? laim?j?s Marokas, tai b?t? pirmoji Afrikos valstyb?, kurioje b?t? surengta Expo. Laim?jus Lenkijai ji b?t? pirmoji Ryt? Europos valstyb?, organizavusi i? parod?.

Lietuva negal?jo dalyvauti iame balsavime, nes ji n?ra Tarptautinio parod? biuro nar?.
2015 metai


2008 m. kovo 31 d. Generalin? asambl?ja nusprend?, kad 2015 m. pasaulin? paroda vyks Italijoje, Milane.

D?l pasaulin?s parodos organizavimo var?si du miestai: Izmiras (Turkija) ir Milanas (Italija). Balsavime dalyvavo 151 alis - Tarptautinio parod? biuro nar?. Po slapto balsavimo paaik?jo tokie rinkim? rezultatai:

Milanas - 86 balsai

Izmiras - 65 balsai

Milano pasi?lyta parodos tema  „Planetos pamaitinimas, energija gyvenimui“ ("Feeding the Planet, Energy for Life") nurung? Izmiro "Nauji geresnio pasaulio keliai/Sveikata visiems" ("New Routes to a Better World/Health for All"). Jei b?t? laim?j?s Izmiras, tai b?t? buvusi pirmoji paroda, organizuota Turkijoje. Italijoje paroda paskutin? kart? rengta 1992 metais.

2015 m. pasaulin? paroda vyks eis m?nesius nuo gegu?s 1 d. iki spalio 31 d. Didiausias d?mesys bus kreipiamas ? monijos mityb? tiek vartojamo maisto kokyb?s, tiek maisto pasi?los prasme. i tema yra viena esmini? tarptautinei bendruomenei stebint spart? moni? populiacijos augim? ir aplinkos utertum?. Parodos tikslas - paskleisti pasauliui geriausias ios problemos sprendimo praktikas ir pasiekti tarptautin? sutarim? iuo klausimu.

Tikimasi, kad parodoje dalyvaus 150 - 180 ali?, tarptautin?s ir nevyriausybin?s organizacijos, verslo partneriai. Tik?tinas parodos lankytoj? skai?ius - 29 mln.
2017-2018 metai


2017 metais Kanada v?s 150 met? konfederacijos sukakt?, tad keturi Kanados miestai m?sto apie ketinimus organizuoti tarptautin? parod? j? valstyb?je:

Edmontonas (Albertos valstija),
Hamiltonas (Ontario valstija),
Montrealis (Kvebekas),
Otava (Ontario valstija).

Taip pat d?l teis?s organizuoti parod? ketina varytis:

Ispanija (Salamanka),
Pranc?zija (Lille).

Maai tik?tina, kad iki 2011 met? jau bus inoma valstyb?, kuri organizuos parod?.


2020 metai


i? pasaulin? parod? organizuoti nor?t?:

JAV (Hiustonas),
JAV (Niujorkas),
JAV (San Franciskas),
Filipinai (Manila).