į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Latvi? iniciatyva, bask? grasinimai ir ilgoji fiesta  
Latvi? iniciatyva, bask? grasinimai ir ilgoji fiesta
2007 10 30
Lietuvos paviljono „Sevilijos Expo 1992“ generalinio komisaro pavaduotojo Petro Napruio prisiminimai apie parod?

Parodoje tur?jo dalyvauti Taryb? s?junga, kuriai paviljon? stat? latvi? architektas Juris Poga. Ta?iau kol vyko statybos darbai, subyr?jo SSRS. Tuomet paviljon? per?m? Rusija, kuri pakeit? kelias detales – stog?, v?liav?.
Tuo metus Juris Poga, kuris statyb? metu gyveno Sevilijoje, pagalvojo, kod?l gi negal?t? Baltijos alys dalyvauti parodoje? Juo labiau, kad jos, b?damos nepriklausomos, dalyvaudavo Expo. Tad b?tent jis pasi?l? ispanams i? id?j?. Prasid?jus visuotinei euforijai skelbiant Baltijos ali? nepriklausomybes, J.Pogai pavyko ?kalb?ti Ispanij?.

Ispanai madaug sausio m?nes? pasi?l? alims nemokamai dalyvauti parodoje. Ta?iau Lietuva ir Latvija i pradi? atsisak?. Tada atvyko ispan? pasiuntinys, rezidav?s Kopenhagoje, ir ?teik? oficial? laik? Auk?iausiosios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Tada Lietuva sutiko dalyvauti parodoje ir tam Vyriausyb? skyr? 50 t?kst. doleri? – tai buvo pakankamai didel? suma turint omenyje tai, kad Lietuvoje usienio valiutos rezervai buvo menki. Latviai vis tiek atsisak? dalyvauti, o lietuviai prad?jo ruotis. Vasario pabaigoje gal? gale pavyko nuvykti ? Ispanij? ir isiaikinti dalyvavimo parodoje galimybes. O galimyb?s buvo menkos, nes statybos darbai jau buvo bebaigiami, sodinamos palm?s. Buvo neaiku, ar parodoje dalyvaus Indija, tod?l i pradi? galvota jos drambliais ir mozaikomis dekoruot? paviljon? skirti Lietuvai ir Estijai. Ta?iau v?liau sumanyta statyti laikin? paviljon? alia arab? ali?.

Lietuvos paviljono pad?tis klaidino lankytojus – daugelis galvojo, kad Baltijos ali? gyventojai – arabai. Vienintel? Sabonio pavard? buvo inoma ispanams.

Buvo sunku ivengti spaudimo ? parod? veti televizorius, aldytuvus ar stakles. Laimei, svarbiausi asmenys suprato, kad tai n?ra pramon?s paroda. Juk pasaulis turi atrasti pa?i? Lietuv?, o ne prietais?l?, kuris ?domus tik tos srities specialistui.

Dar b?nant Lietuvoje atrod?, kad visas pasaulis domisi ?vykiais Baltijos alyse, ta?iau nuvykus ? Ispanij? paaik?jo, kad toli grau taip n?ra. Ta?iau santykiai su rusais Ispanijoje buvo visikai nepolitizuoti.

Baskai parodos udarymo dien? grasino sprogdinimais. Ta?iau Ispanijos karalius pareik?, kad nepaisant gr?sm?s jis dalyvaus udaryme. Baskai gerb? karali? – matyt, d?l tos prieasties savo grasinim? neband? ?gyvendinti. Bet buvo labai nejauku: kasdien einant ? paviljon? buvo galima matyti minias moni?, o t? dien? – tu?ia, ant stog? snaiperiai.

Parodai pasibaigus Ispanijoje vyko trij? dien? vent?, kurios metu sulaukti i ispan? pagalbos isiveant savo eksponatus buvo beprasmika. Jie sak?: mes visus metus ruo?m?s parodai, o dabar ji baig?si. Leiskite mums pails?ti.