į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Ai?i paroda
Lietuvos DNR JaponijojeLietuvikas alus, dirbtinis intelektas, gintaras, DNR spiral? ir skraidantis gandras – visa tai Lietuvos paviljono lankytojai gal?jo ivysti 2005 metais vykusioje pasaulin?je parodoje Japonijoje, Ai?i prefekt?roje.

"Japonai – viena d?kingiausi? auditorij? bet kokiai save pagarsinti norin?iai aliai”, - sutartinai tvirtino Lietuvos paviljono generaliniu komisaru buv?s Romas Jankauskas ir ankstesni? alies paviljon? direktor? Kristina Pladien?.

Anot K.Pladien?s, japonai smals?s kaip vaikai, tad juos domina viskas. Tik ?eng? ? Lietuvos paviljon? lankytojai, kuri? apie 95 proc. sudar? Japonijos gyventojai, susidom?davo didele DNR spirale. Tai bendras architekt? Audriaus ir Marinos Bu??, Valdo Ozarinsko, menotyrinink?s Erikos Grigoravi?ien?s ir vadybininko Andriaus Kleizos projektas „2 DNR“.

Ant dviej? DNR spirales vaizduojan?i? konstrukcij? id?liot? ekran? lankytojai gal?jo steb?ti kas sekund? i vieno ekrano ? kit? b?gan?ius Lietuvos kult?ros ir gamtos vaizdus. Paskutiniuose ekranuose – Lietuvoje gyvenan?io japono Fumito Tomoi ir Algio Ramanausko pokalbis lietuvi? kalba, ?garsintas japonikai.

Ta?iau ne tik is pokalbis trauk? japonus. Pasak R.Jankausko, japonus stebino Lietuvos paviljono gidai – mokantys japon? kalb? lietuvai?iai.

Ne vien? diugino bendrov?s „Megalogika“ sukurtas robotas, su kuriuo lankytojai gal?jo „pasikalb?ti“ apie Lietuvos istorij?, ekonomik?, sport?, iuolaikin? men?, politik?, turizm?, ?vairias kult?ros sritis. Pokalbis su iuo dirbtiniu intelektu gal?jo vykti odiu ir ratu, nes robotas geb?jo kaupti informacij? ir j? analizuoti.

Vaikams labai patiko animacinis aidimas apie Lietuv?, kurio metu jie tur?jo sp?ti nufotografuoti po Lietuv? skraidant? gandr?. Jeigu pavykdavo tai padaryti, atsirasdavo tos vietov?s nuotrauka.

Japonai mielai vaiinosi lietuviku alumi, kuris jiems labai patiko, ragavo ukandi? prie alaus: virt? irni? su spirgu?iais, virt? pup?, keptos duonos su ?esnaku, s?ri? ir r?kyt? m?sos gamini?. Ne vienas j? imoko tarti “labas” ir “a?i?”.
Lietuvos paviljonas nebuvo triukmingas, tad kai kurie lankytojai jame net sn?stel?davo ant keturi? ryki? spalv?, simbolizuojan?i? ugn?, vanden?, or? ir em?, puf?, pagamint? i poliuretano.

Ypa? vyresnio amiaus japonams Lietuva buvo inoma, nes prie Antr?j? pasaulin? kar? ?ia dirbo didis humanistas ?. Sugihara. Tad pato enklas su ?.Sugiharos atvaizdu Lietuvos paviljone buvo ipirktas jau pirm?j? parodos dien?. em?s dien? ?.Sugiharos gimtin?je Jaotsu mieste buvo pasodinta ?uol? girait?. J? sodinuk? ? Japonij? nugabeno Lietuvos ekspozicijos generalinis komisaras R. Jankauskas.

Nors japonai pasiym?jo itin dideliu organizuotumu ir kruoptumu, ta?iau j? taisykl?s neretai sukeldavo problem?. Pavyzdiui, 400 kg ako?i? krovinys ?strigo Japonijos muitin?je, nes ios alies maisto kontrol?s tarnyba udraud? jais prekiauti. Produkto sertifikate buvo rastas ako?io gamybai naudojamas kalcio acetatas – konservantas, kuris Europoje n?ra udraustas.

Taip pat japonai reikalavo, kad ekspozicij? montuojantys lietuvi? specialistai av?t? tik j? alyje pagamint? speciali? avalyn? ir kad paviljonui ?rengti b?t? naudojamos tik Japonijoje sertifikuotos statybin?s mediagos.

Po parodos visi paviljonai buvo nugriauti, viskas sulyginta su eme. Parod? primena tik kukli ekspozicija nedideliame garbing? sve?i? pri?mimui pastatytame name. Buvusiose miliniko dydio automobili? parkavimo aikt?se parodai pasibaigus nuardytas asfaltas ir jau 2006 met? vasar? ?ia v?l noko ryi? laukai.  


Daugiau apie parod? skaitykite specialioje interneto svetain?je expo2005

Apie Japonijoje vykusi? parod? ileista knygel?. J? galite parsisi?sti ?ia.

Nuotraukas i Japonijoje vykusioje parodoje galite pai?r?ti ?ia