į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Lietuva ir Expo Lisabonos paroda  
Lisabonos paroda
Lisabonos patirtysPortugalijoje 1998 metais vykusioje Expo parodoje Lietuva stebino lankytojus nat?ralumu ir darbuotoj? entuziazmu.

Lisabonoje vykusios parodos tema buvo „Vandenynai ateities kartoms“, tad joje Lietuva siek? pristatyti save pasauliui kaip j?rin? valstyb?. Ta?iau ioje, kaip ir ankstesn?se parodose, nebuvo pamirta valstyb?s praeitis. Vienu pagrindini? ekspozicijos akcentu tapo kur?nas - burin? plok?iadugn? valtis, atgabenta i Kuri? Nerijos.

Pasak Lietuvos paviljono direktor?s Natalijos Gedvilait?s, Lietuv? parodoje stengtasi pristatyti kuo nat?raliau ir, tuo pa?iu, suteikti vis? ?manom? informacij? apie dabarties pasiekimus Lietuvoje.

Pagal architekt? projekt? 150 met? senumo kur?nas buvo pastatytas ant m?lyn? vies? skleidian?i? lietuviko stiklo plok?i?, simbolizuojan?i? j?r?. Buvo atvetas nat?ralus kop? sm?lis i Neringos, supiltas Neringos kop? pavidalu, alia „augo“ gyvos i Lietuvos atgabentos gubojos. Paviljono lankytojams suteikta galimyb? sen?j? kur?n? paliesti – toks leidimas sulauk? didelio lankytojo susidom?jimo. Kiekvienas ? paviljon? at?j?s sve?ias nor?jo inaudoti i?, grei?iausiai niekada gyvenime jau nepasitaikysian?i?, galimyb?. Taip pat svarbi buvo paintis su Lietuva, skalaujama Baltijos j?ros, jau nuo seno inoma kaip vej?, gyvenusi? ant j?ros kranto ir vejojusi? atiauriuose Baltijos j?ros vandenyse, valstybe.

Ne maiau nei kur?nas lankytoj? vilgsnius trauk? didiulis akvariumas, kuriame puikavosi vienos i tiping? Lietuvos j?rai ir vidaus vandenims uv? - j?riniai unguriai, taip pat atgabenti i Lietuvos. Pasibaigus parodai jie Portugalijoje ileisti ? laisv?.

Kartu lankytojams pasi?lyta prisiliesti prie Lietuvos paj?rio gyventoj? istorijos – ? Portugalij? atveta daug eksponat? i Kuri? nerijos muziej?. Tad lankytojai ivydo ?vairi? senovini? nam? apyvokos daikt?, dirbini?, drabui? ir audini? i lino, gintaro skulpt?r?, v?trungi?.

Anot Expo parodos Lisabonoje Lietuvos ekspozicijos generalinio komisaro Art?ro Daubaro, labai ym? akcent? Lietuvos paviljone pristatomoje parodoje sudar? dabarties pasiekimai. „Parodos paviljono sienas juos? didiuliai parodiniai stendai, kuriuose Lietuva, kaip j?rin? valstyb?, demonstravo pasiekimus ?kio vystymo srityse, tokiose kaip Klaip?dos uosto pl?tra, krovos darb? pl?tra, tranzitini? krovini? per Klaip?dos uost? did?jimas, Klaip?dos uoste veikian?i? ?moni? pl?tra ir veiklos sritys bei kita informacija“, - sak? A.Daubaras.

Pasak jo, kompiuteriuose be vargo buvo galima rasti isami? informacij? apie Lietuvos pasiekimus, ?vairias ?kio sritis, buvo pateikiami isam?s statistiniai duomenys.

Parodoje taip pat buvo demonstruojami Lietuvos dailinink? k?riniai, iuolaikiniai ?sp?dingi meninink? dirbiniai i gintaro, skamb?jo lietuvi? liaudies klasikin? ir estradin? muzika.

Tarptautin?s parodos metu Lietuvos Nacionalin?s dienos min?jimo proga ir kitomis kult?rini? rengini? dienomis koncertavo nemaai atlik?j? i Lietuvos: ansambliai, teatrai, S. Sondeckio vadovaujamas simfoninis orkestras.

Prie ??jimo ? paviljon? lankytoj? vilgsn? trauk? didel?je ploktumoje i ?vairios medienos pagamintas Europos kalb? em?lapis, kuriame parodyta ir lietuvi? kalba.

i paroda nuo kit? skyr?si ne tik ekspozicija. Tai buvo pirmoji paroda, kurioje Lietuva tur?jo atskir? nuo Latvijos ir Estijos paviljon?.

A.Daubaro odiais, pirm? kart? Aplinkos ministerijai, kuri buvo ?pareigota rengti i? parod?, teko susidurti su labai specifiniais, daugeliu atveju, pirm? kart? nagrin?jamais klausimais ir problemomis. Patirties rengiant tokio lygio parodas Lietuva tur?jo nedaug. Susidurta ne tik su patirties netur?jimu, bet ir Vyriausyb?s lygio organizacin?mis problemomis. Tad visas pasirengimas vyko labai spontanikai. ?vyko kelios Vyriausybi? kaitos, kelis kartus keit?si aplinkos ministrai, tod?l kiekvien? kart? jie tur?davo i naujo dom?tis ia paroda ir jos tikslais. Parodos organizatoriams sunku buvo ir tod?l, kad pradioje parodai buvo skirta vos 50 t?kst. Lt. Buvo kreiptasi ir ? kitas ministerijas d?l operatyvios finansin?s pagalbos pretenduojant ?  ekonominiam vystymui numatyt? fond? dalin? pagalb?. Taip i ?kio ministerijos buvo gauta 200 t?kst. Lt.

Per vis? ruoimosi ir parodos laikotarp? labai v?luojant parodai skirta 2 mln. lit?, ta?iau  patvirtinto, konkretaus biudeto ji netur?jo. Buvo ir tam tikr? kuriozini? situacij?, kai taupumo sumetimais pasirinktos ne pa?ios kokybikiausios mediagos paviljonui ?rengti, tad nacionalin? diena organizuota gegu?s m?nes? visikai praktiniais sumetimais – kad lankytoj? gausa per penkis m?nesius, kol vyks paroda, nesp?t? irykinti galb?t atsirasian?i? paviljono tr?kum?. A.Daubaro teigimu, dabar parodos organizatoriai tai prisimena su ypsena, o tada „buvo daug iurpuliuk? organizatoriams: ar pavyks?  Pavyko!“

Lietuvos nacionalin? diena v?sta diaugsmingai – su okiais ir dainomis. T? dien? tarptautin?je parodoje ir Lietuvos paviljone lank?si Lietuvos Vyriausybin? delegacija vadovaujama tuometinio Premjero Gedimino Vagnoriaus. Lietuvos delegacija, lydima tarptautin?s EXPO parodos generalinio komisaro, Lietuvos paviljone detaliai supaindinta su ekspozicija. Aplank?s Lietuvos, Lenkijos ir Pranc?zijos paviljonus, anot A.Daubaro, G. Vagnorius spaudos konferencijoje urnalistams patvirtino, kad Lietuvos ekspozicija paliko jam pat? geriausi? ?sp?d?.

Taigi Lietuva ir parodos organizatoriai, pirm? kart? ? tarptautin? EXPO parod? pakviesti reprezentuoti savo al? atskirai nuo Baltijos valstybi? ir tur?dami atskir? paviljon?, laik? rimt? egzamin? tiek pasirengimo, tiek pa?ios parodos laikotarpiu. Kartu tai buvo geros pamokos ir gera patirtis ruoiant v?lesnes parodas.

Apie Lietuvos  paviljon?, jos ekspozicij? ir unikalum?, lietuvaites tautiniais drabuiais, sutinkan?ias daugiat?kstantin? lankytoj? skai?i?, daug rayta portugal? spaudoje, rodyta per televizij?.

Vaizdai i parodos Lisabonoje.