į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Lietuva ir Expo Taejono paroda  
Taejono paroda
Grietos tvarkos saugotoja Kor?jaNepra?jus n? metams po pirmojo Lietuvos bandymo paskelbti apie save pasauliui Ispanijoje, alies atstovai apie nepriklausom? valstyb? jau pasakojo kor?jie?iams. i paroda vyko 1993 met? rugpj??io 7 – lapkri?io 7 dienomis.

Pasiruoimui laiko buvo lik? visai nedaug, be to, ?pareigojo parodos tema: „Naujo pl?tros kelio i?kis“ ("The Challenge of a New Road of Development"). Parodoje daug d?mesio skirta atliek? panaudojimui, vandenyn? ekologijai. Situacij? sunkino tuo metu Lietuvoje egzistavusi laikin?j? pinig? – talon? sistema. Ilgai spr?sta, ar reikia Lietuvai dalyvauti parodoje, kaip utikrinti finansavim?.

Visgi nuspr?sta, kad Lietuvos dalyvavimo pardoje tikslas – paskelbti apie save pasauliui, kad jis inot?, jog alis – jau ne Soviet? s?jungos dalis, pasiteisins.

Anot Lietuvos paviljono Kor?joje direktor?s Danut?s Golubien?s, kiekviena parodoje dalyvavusi alis gavo jai Kor?jos paskirt? paviljon? ir n? viena negal?jo statyti savojo.

Pagal kor?jie?i? grietas taisykles ali? grupel?ms buvo paskirta po kelis kor?jie?i? architektus, kurie ne tik derindavo paviljon? interjero erdvi? isid?stym?, bet ir atvykdavo susipainti su tomis alimis.

Paroda vyko universitetiniame Taejono miestelyje, 180 km nuo sostin?s Seulo. Visoms Baltijos alims buvo skirtas vienas bendras 324 kv. m dydio paviljonas.

Lietuvos ekspozicijos architektas tuo metu buvo Fridrikas Samukas. Nuspr?sta, kad Lietuvos pasididiavimas – varos kampelis Kuri? nerija, tod?l kor?jie?iams atvetas Neringos sm?lis ir i jo suformuotos kopos. O jose id?lioti lietuvi? liaudies juodosios keramikos pavyzdiai, medin?s skulpt?r?l?s. Ant sien? puikavosi „Lentvario“ kilimai, „Aud?jo“ gobelenai, Plung?s dirbtin?s odos pavyzdiai.

Stiklo virtinose vilgsn? trauk? gintaro ir kaulinio porceliano dirbiniai. Lietuvikosios ir specifin?s kuri? kalvyst?s men? vaizdavo nukaltos pagonikosios saulut?s.

? Kor?j? veta tai, kuo lietuviai gali didiuotis – d?l io prieasties pasauliui pristatyta ne tik tautodail?, bet ir gr?tai – viena i to meto Lietuvos eksportuojam? preki?.

Kiekvienam paviljonui buvo paskirtas aptarnaujantis kor?jie?i? personalas – apsauga, kuri reguliavo eism? ? paviljonus, ir lankytojams susiorientuoti padedan?ios merginos.

Ne maiau kaip 90 proc. vis? parodos lankytoj? – Kor?jos gyventojai. „Susidar? ?sp?dis, kad ? parod? buvo atveti vis? Piet? Kor?jos region? gyventojai“, - ?sp?diais dalijosi D.Golubien?.

Nedidel? erdv? buvo skirta suvenyr? pardavin?jimui, ta?iau ir ?ia galiojo grietos taisykl?s: liepta pardavin?ti tik su kasos aparatu ir kiekvien? dien? ateidavo kor?jie?? atstovas ir usiraydavo, kokia t? dien? gauta pinig? suma. Taip siekta kontroliuoti, kad neb?t? nuslepiami mokes?iai.

Lietuva pardavin?jo gintar? ir porcelian? - kor?jie?iams labai patiko gintaras, mat visada prie suvenyr? kioskelio stov?jo eil? norin?i? jo nusipirkti.

Nacionalin? Lietuvos diena vyko rugs?jo pabaigoje, ta?iau, anot Golubien?s, Lietuvai labai nepasisek?, nes koncertin?s grup?s instrumentai ir drabuiai pasiklydo pakeliui. „Koks gal?jo b?ti ?sp?dis, kai buvo tik batai ir d?del??”, - retorikai klaus? paviljono direktor?. Tautin? apranga buvo privaloma parodos dalyviams, nes ? kiekvien? nacionalin?s dienos vent? jie tur?jo eiti apsireng? savo al? reprezentuojan?ia apranga.

Kit? ali? generaliniais komisarais skirti Kor?joje rezidav? ambasadoriai ar konsulai. Lietuva netur?jo jokio atstovo toje alyje, tod?l generaliniu komisaru buvo Lietuvos Respublikos garb?s konsulas Hong-Kun Kim. Kita vertus galb?t tai buvo viena prieas?i?, kod?l lietuviams nekilo dideli? problem? bendraujant su kor?jie?iais. Nors, D.Golubien?s pasteb?jimu, kor?jie?iai patys visada stengdavosi pad?ti tuojau pat, niekada nesakydavo „ateikite rytoj“.

Kor?jie?i? pom?gis tvarkai vyravo ne tik parodoje – jis buvo pastebimas ir kasdieniniame gyvenime. D.Golubien?s tvirtinimu, tuo metu lietuvius stebino tvarkingos ir nepriiuklintos Kor?jos gatv?s, gyventoj? ?protis vaik?ioti su mediagine kauke ant veido ne tik d?l smogo, bet ir sloguojant, solidarus nesinaudojimas automobiliais, jei tik gatv?se b?davo slidu.

Jos pasteb?jimu, b?tent po Taejone vykusios parodos vis daniau Expo parod? temos susijusios su aplinkosauga.