į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Emigrantai
Lietuviai atrado Ispanij?

Lietuviai – dr?s?s europie?iai. Net gerai nemok?dami kit? kalb?, iskyrus rus?, jie veriasi iekoti laim?s svetur. Beiekodami darbo, u kur? b?t? mokama daugiau nei t?vyn?je, lietuviai atrado Ispanij?.

Lietuviai ? kitas valstybes vyksta dirbti ir tai patvirtina statistika: apie 75 proc. ivykstan?i?j? nurodo vaiuojantys usidirbti, apie 5 proc. mokytis. Kasmet vis daugiau gyventoj? ivyksta paskui usienyje dirban?ius eimos narius.

Nuo 1990 met? i Lietuvos emigravo jau daugiau kaip 400 t?kst. gyventoj?, t.y. apie 11 proc. visos populiacijos. I 3,7 mln. teliko kiek per 3,4 mln. gyventoj?. Nuo 2001 met? Statistikos departamentas vis konstatuoja, kad i alies ivyko daugiau moni? nei atvyko. Nuo 2004 met? Lietuvai ?stojus ? Europos S?jung? ivykstan?i?j? skai?ius dar labiau iaugo: kasmet Lietuv? oficialiai palieka apie 14 t?kst. moni?, dar 22 t?kst. ivyksta apie tai neinformuodami valstybini? institucij?.

Tie, kurie vaiuodami dirbti ? kitas valstybes oficialiai deklaruoja savo ivykim?, daniau renkasi Jungtin? Karalyst?, JAV, Airij?, Vokietij? ir tik po to Ispanij? (nuo 2004 m. ? Ispanij? gyventi ivyksta iki 800 moni? kasmet). Ta?iau turint omenyje tai, kad vien tik Andal?zijoje suskai?iuojama apie 35 t?kst. Lietuvos pilie?i?, oficial?s skai?iai toli grau neatspindi tikrov?s. Ir lietuvi? gausos Ispanijoje.

Anot Lietuvi? kult?ros vietimo ir informacijos centro Almerijoje pirminink?s Reginos Gel?nien?s, oficialiais duomenimis Ispanijoje gyvena apie 12 t?kst. lietuvi?, neoficialiais – iki 50 t?kst. Daugiausiai tai – trisdeimtme?i? lietuvi? eimos. Dauguma j? atvyko visikai neseniai, tod?l ir lietuvi? bendruomen?s ioje alyje yra jaunos.

Daugiausiai lietuvi? gyvena pietin?je Ispanijos pakrant?je - b?tent ten susiformavusios didesn?s bendruomen?s. Be bendruomeni? Ispanijoje veikia lietuvi? asociacijos, tokios kaip „Europa visiems" Andal?zijoje, „Pagalba Ryt? Europos alims" Valensijoje ir Lietuvi? kult?ros, vietimo ir informacijos centras Almerijoje.

R.Gel?nien?s teigimu, tik imok? ispan? kalb? lietuviai gali tik?tis gauti geresn? darb? ioje alyje, tod?l k? tik atvykusieji pradeda nuo paprasto, „juodo“ darbo. Lietuviai dirba sezoninius darbus:  iem? em?s ?kyje, pavyzdiui, iltnamiuose ar r?iuoja vaisius, vasar?  - turizmo srityje: baruose, viebu?iuose, apsaugoje. Taip pat nemaai tautie?i? dirba statybose ir gamyklose. Taigi prad?damas gyvenim? Ispanijoje lietuvis renkasi t? region?, kuriame yra didiausia darbo pasi?la. V?liau, pramok?s kalb?, jis siekia dirbti savarankikai. „Po truput? pastebima tendencija vystyti savo versl? Ispanijoje: tautie?iai steigia barus, kavines, imasi statyb? verslo“, - pasakojo R.Gel?nien?.