į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Ispanija Ispanija ir Lietuva Lietuvi? bendruomen?s  
Lietuvi? bendruomen?s
Lietuvi? bendruomen?s Emigrantai
Ispanijos lietuvi? bendruomen?
 
2006-?j? met? Ispanijos socialini? reikal? ir darbo ministerijos duomenimis, lietuvi?, turin?i? darbo leidim? Ispanijoje, yra apie 13.000. Amiaus vidurkis yra tik
31-eri metai ir 48 % Ispanijos lietuvi? yra moterys. Neoficialiais duomenimis iuo metu Ispanijos teritorijoje gyvena apie 50.000 lietuvi?. Daugiausiai lietuvi? gyvena Andal?zijos ir Valensijos provincijose. Ispanija ilieka populiariausi? emigracijai ali? grup?je.
Apie Ispanijos lietuvi? bendruomen?s ?k?rim? prad?ta kalb?ta 2001-?j? met? ruden?, nors kult?rin?s lietuvi? veiklos galima rasti ir anks?iau. 2001-?j? ruden? ?vyko pirmasis lietuvi? gyvenan?i? Ispanijoje susirinkimas, kuriame buvo nuspr?sta prad?ti ?k?rimo veikl?. Buvo irinkta laikinoji 4 nari? valdyba ir numatyta siekti Ispanijos lietuvi? bendruomen?s kaip nevyriausybin?s nepelno siekian?ios organizacijos ?registravimo. Centrine b?stine buvo paskelbtas Madridas, o laikinosios Ispanijos lietuvi? bendruomen?s valdybos pirmininke irinkta Beata Monstavi?ius. 2001-2002 metais buvo suorganizuota keletas kult?rini? ?vyki?, kuriuose bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada prad?tas min?ti Ispanijos lietuvi? bendruomen?s vardas.
2004-?j? met? liepos m?nes? buvo perrinkta valdyba ir oficialiai ?kurta Ispanijos lietuvi? bendruomen?, kuriai iki iol vadovauja Madride gyvenanti Ispanijos lietuvi? bendruomen?s pirminink? Loreta Paulauskait? (el. patas lp320flf@yahoo.es ).
Pagrindinis lietuvi? bendruomen?s veiklos tikslas, be Pasaulio lietuvi? bendruomen?s Chartoje numatyt? tiksl? - apjungti Ispanijoje gyvenan?ius lietuvius ir pad?ti jiems bendrauti ir bendradarbiauti. Kadangi Ispanijos lietuvi? bendruomen? yra viena jauniausi? Europos lietuvi? bendruomeni?, jos nariai nuolat ieko nauj? b?d? bendrauti su lietuviais imigrantais, stengiasi palaikyti nuolatin? ry? su Lietuvos Respublikos ambasada Madride, pasikeisdama informacija apie lietuvi? reikmes bei problemas Ispanijoje.
Ispanijoje iuo metu veikia ie Ispanijos lietuvi? bendruomen?s skyriai:
a)      Alikant? – valdybos pirminink? Kristina Funkien?;
b)      Andal?zija – valdybos pirminink? Marina Ruibien?;
c)      Katalonija – valdybos pirmininkas Raimundas Michnevi?ius;
d)      Madridas – valdybos pirminink? Loreta Paulauskait?;
e)      Navara – valdybos pirminink? Silva Petkauskien?;
f)        Valensija ir Kasteljonas – valdybos pirminink? Vilma itkauskait?.
Kiekvienas bendruomen?s skyrius turi isirink?s savo valdyb?, kurios sud?tis skiriasi priklausomai nuo skyriaus veiklos ir reikmi?.
2006 m. vasario m?n. veikl? prad?jo Lietuvi? kult?ros, vietimo ir informacijos centras Almerijoje  (el.patas centro.cultura.lituana@gmail.com .  Nuo 2007 met? centrui vadovauja pirminink? Regina Aldona Gel?nien?. Centras stengiasi umegzti ryius su ?vairiomis institucijomis ir organizacijomis, ieko partneri? ir r?m?j? tiek Lietuvoje, tiek Ispanijoje. Centras Almerijoje ketina pagyvinti, praskaidrinti ne tik m?s? tautie?i? kasdienyb?, bet ir supaindinti alia gyvenan?ius ispanus su Lietuvos kult?ra. )
Ispanijos lietuvi? bendruomen?s veikloje tomis pa?iomis teis?mis dalyvauja ir nevyriausybin?s lietuvi? organizacijos bei centrai, kurie ?sik?r? padengti specialias reikmes, ar gauti papildom? fond? i vietini? savivaldybi?. Katalonijos lietuvi? bendravimui gerinti su katalonais papildomai Barselonoje buvo ?kurta „Katalon?-lietuvi? asociacija“. Europiniais fondais pasinaudoti ir pad?ti bendruomenei buvo ?kurta asociacija Almerijoje „Europa visiems“. „Pagalbos Ryt? Europos ali? pilie?iams asociacija“ Valensijoje specializuojasi lietuvi? atstovavimui Ispanijos migracijos kontekste, o informacijos ir kult?ros klausimais - Almerijoje ?steigtas „Lietuvi? vietimo kult?ros ir informacijos centras“. Ispanijos lietuvi? bendruomen? yra atvira ir i? asociacij? nariai dalyvauja Valdybos rinkimuose ir visoje veikloje.
Ispanijos lietuvi? bendruomen? reguliariai organizuoja lietuvi? susitikimus, renginius, skirtus ?vairioms datoms paym?ti bei ven?ia tradicines ventes (v.Kal?das, Velykas), metinius suvaiavimus, veikia lituanistin?s mokyklos, vykdoma kult?rin? veikla, organizuojami ?vair?s projektai, krepinio turnyrai. 2005 metais Ispanijos lietuvi? bendruomen? sureng? tarptautin? vaik? pieimo konkurs?, 2006 metais - pirm?j? lietuvik? stovykl? su kviestais specialistais i Lietuvos, 2007 metais vyks jau tre?iasis vis? Ispanijos teritorij? apimantis Gatv?s krepinio turnyras. Bendruomen? nuolat kvie?ia trupes ar atlik?jus, kad lietuviai gal?t? nuolat atnaujinti, prisiminti ar palaikyti kult?rines inias.
Realia b?tinybe Ispanijoje tapo lietuvi? kalbos ilaikymo klausimas. Departamento duomenimis Ispanijoje veikia 10 lituanistini? mokykl?:
·           etadienin? lietuvi? mokykla Navaroje „Saulut?“ (vad. Silva Petkauskien?);
·           etadienin? lietuvi? mokykla Alikant?je „Mal?n?lis“ (vad. Kristina Valan?i?t?-Funkien?;
·           Lietuvi? bendruomen?s Andal?zijoje mokykla „Lietuviukai“ (vad. Loreta Jucien?);
·           Garu?i? lituanistin? mokykla „Versm?“ (vad. Jolita Andrijauskien?);
·           Carboner? lituanistin? mokykla „?uoliukas“ (vad. Jolita Andrijauskien?);
·           Almerijos lituanistin? mokykl?l? „Saulut?“ (vad. Jolita Andrijauskien?);
·           San Isidro lituanistin? mokykla „Vytur?lis“ (vad. Jolita Andrijauskien?).
·           Nijaro lituanistin? mokykla „Spindul?lis“ (vad. Jolita Andrijauskien?);
·           Valensijos ir Kasteljono lietuvi? bendruomen?s lituanistin? savaitgalin? mokykl?l? (mok. Gintar? Augustaityt?);
·           Gandijos lituanistin? mokykla (pirm. Vilma Dobilait?).
Mokykl? tikslai - mokyti vaikus lietuvikai rayti, skaityti ir dainuoti, supaindinti su Lietuvos istorija, tradicijomis ir papro?iais. Siekiama, kad lietuvik? akn? turintys vaikai neatitr?kt? nuo savo t?v? gimtin?s, paint? jos aktualijas, o gr?? ? Lietuv? gal?t? jaustis kaip visaver?iai tautie?iai. Mokini? grup?s sudaromos pagal ami? ir inias. Ispanijos lituanistin?se mokyklose mokosi apie 300 vaik?, j? skai?ius vis did?ja. Mokykl?l?se dirba 11 kvalifikuot? pedagogin? isilavinim? ir Lietuvoje pedagoginio darbo sta? turin?i? mokytoj?. Mokykl? organizuojami renginiai, pieini? ir raini? konkursai apjungia gana toli viena nuo kitos esan?ias mokyklas, skatina Ispanijoje gyvenan?ius mauosius lietuvai?ius dom?tis lietuvi? kalba ir kult?ra. Prie kiekvienos lituanistin?s mokyklos veikia dramos b?reliai, lietuvikos bibliotekos, m?g?jiki tautini? oki? kolektyvai. Mokytojos naudojasi i Lietuvos atsivetais vadov?liais, pratimus pritaiko vaikams. Pastaraisiais metais usimezg? glaudus ryys su Lietuvoje veikian?iomis vietimo ir ieivijos r?mimo ?staigomis: Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija, Tautini? maum? ir ieivijos departamentu. Bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos Respublikos ir usienio ali? institucijomis, Departamentas teikia param? lituanistin?ms mokykloms. vietimo ir mokslo ministerija, atsivelgiant ? konkre?ius mokykl? poreikius, apr?pina lituanistines mokyklas Lietuvoje parengtais ir ileistais mokom?j? dalyk? vadov?liais, o Tautini? maum? ir ieivijos departamentas – atributika, pratyb? s?siuviniais, metodin?mis priemon?mis.
Ispanijos lietuvi? mokykl? mokytojams kasmet sudaroma galimyb? kelti kvalifikacij? Lietuvoje. Tautini? maum? ir ieivijos departamento organizuojamuose usienio lietuvi? bendruomeni? lituanistini? mokykl? seminaruose dalyvauja Ispanijos lietuvi? bendruomen?s ir region? lietuvi? bendruomeni? atstovai.
viet?jik? veikl? papildo nuo 2006 met? organizuojami Madrido lietuvi? bendruomen?s lietuvi? kaip usienio kalbos kursai suaugusiems. iuos kalbos kursus lanko apie 20 mokini?, tarp kuri? yra ne tik ispan?, bet ir pranc?z?, oland?. Kursuose ne tik mokoma kalbos, bet ir supaindinama su Lietuvos kult?ra, istorija, tradicijomis.
Tautini? maum? ir ieivijos departamentas aktyviai palaiko ryius su Ispanijos lietuvi? bendruomene, remia bendruomen?s kult?ros, vietimo projektus, kuriais siekiama vienyti Ispanijos lietuvius, pad?ti jiems integruotis Ispanijoje, kurti erdves, kuriose jaunoji lietuvi? karta, jau gimusi Ispanijoje, gal?t? nepamirti t?v? kalbos ir kult?ros. 2006 metais Tautini? maum? ir ieivijos departamentas skyr? param? 12 Ispanijos lietuvi? bendruomen?s ir region? lietuvi? bendruomen?s projekt?. Numatoma ir ateityje remti Ispanijos lietuvi? veiklos projektus.
 
Informacij? pareng?
Tautini? maum? ir ieivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s
Usienio lietuvi? skyrius