į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Lietuva ir Expo Pirmosios Expo  
Pirmosios Expo
Lietuvai lenk?si Paryius ir Niujorkas
 EXPO Saragosa 2008 – tai atuntasis Lietuvos pasirodymas tarptautin?se parodose. Nors alies patirtis ioje srityje n?ra labai didel?, Lietuva turi senas dalyvavimo pasaulin?se parodose tradicijas.
 
Pirm? kart? ? tarptautin? parod? aren? Lietuva ?eng? 1937 metais Paryiuje. Jau tada alies gyventojus bandyta sudominti iuo renginiu ispausdinus reklaminius plakatus ir specialiai tam skirt? knygel?. Ir nors reklaminiame lape buvo pateikta tik tekstin? informacija, o knygel?je dana lietuvika raid? „ikraipyta”, ta?iau pastangos sudominti ja lietuvius buvo akivaizdios. Pavyzdiui, „Moderninio gyvenimo, meno ir technikos” paroda apib?dinama kaip didiausia i kada nors rengt?, kurioje „pirm? kart? istorijoje bus atstovaujama 42 valstyb?ms”. Jai bus ileista 1 mlrd. frank? ir ibandyta naujov? – keliai, vedantys ? parod?, viesos grandine sujungti su Eifelio boktu.
 
Lietuva ? parod? nuve? vietini? ikili? meninink? darb?, kuriuos Paryius sutiko su susiav?jimu. 44 lietuvi? menininkai apdovanoti didiaisiais prizais, aukso, sidabro, bronzos medaliais, garb?s diplomais. Bendras apdovanojim? skai?ius – 58. Tad lietuviai, pirm? kart? dalyvaudami tokio pob?dio parodoje, ne tik nepraov? pro al?, bet i jos i?jo nugal?tojais.
 
Kita paroda, kuri po dvej? met? vyko Niujorke, taip pat sulauk? pasisekimo, ta?iau Antrasis pasaulinis karas sujauk? visus valstyb?s planus. Nors alies menininkai ir ?kart peln? apdovanojim?, ta?iau sugr?ti ? Lietuv? su igirtaisiais darbais negal?jo - visi ? parod? iveti eksponatai liko u Atlanto.
Visgi lik? be valstyb?s priei?ros darbai nedingo. Dauguma j? lietuvi? ieivi? pastangomis surinkti ir atiduoti ? Amerikos lietuvi? kult?ros archyvo muziej? Putname. Nemaai darb?, toki? kaip istorin?s drob?s ar milinika statula „Lietuva”, ten saugomos iki iol.
 
Ta?iau Europ? suav?j? darbai tyliai ir i l?to gr?ta ? Lietuv?. Pavyzdiui, bene daugiausiai d?mesio sulauk? prie pusmet? i Lietuvos ambasados Vaingtone ? gimtin? parvetas Petro Kalpoko paveikslas „Signatarai”. Jis eksponuojamas Lietuvos nepriklausomyb?s signatar? namuose (Pilies g. 26), tad kiekvienas gali nueiti ir vilgtel?ti ? simbolin? ir istorin? vert? turint? k?rin?.


Daugiau apie Paryiaus ir Niujorko Expo skaitykite:

1937 met? Paryiaus paroda

1939 met? Niujorko paroda

Eksponatai vis dar JAV