į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Lietuvos dalyvavimas Expo Zaragoza 2008 Paviljonas Lietuvos ekspozicijos Expo parodoje koncepcija  
Lietuvos ekspozicijos Expo parodoje koncepcija
 
Vanduo – tai gyvyb?. Vanduo – viena i didiausi? monijos vertybi?. Koks mogaus ir vandens santykis, kaip vanden? isaugoti ir kuo efektyviau bei ekologikiau naudotis jo resursais ir galia – atsakymus ? iuos klausimus bando rasti visas pasaulis.
 
Lietuva – alis, turtinga vandens itekli?. Koki? ini? ji gali perduoti pasauliui apie vanden?? Koks gali b?ti Lietuvos ind?lis sprendiant vandens problemas pasauliniu mastu? Kaip Lietuva gali pagelb?ti ir k? patarti alims, kuriose g?lo vandens itekliai yra riboti, o gyventoj? apr?pinimas vandeniu – itin sud?tingas procesas? Pagaliau, k? Lietuva daro, kokias id?jas ir technologijas taiko, kad kuo efektyviau inaudot? turimus vandens resursus? Kaip atskleisti Lietuvos iskirtinum? pasaulyje?
 
Tai – kertiniai klausimai, ant kuri? buvo kuriamas Lietuvos ekspozicijos pasaulin?je parodoje „EXPO ZARAGOZA 2008“ projektas. K?rybini? sprendim? projekto k?r?jai iekojo vadovaudamiesi „VRP Hill&Knowlton“ parengta koncepcija „Lietus. Judantis judan?iame“ (isp. Lluvia).
 
Lietus Lietuvai ypa? svarbus. Tai ne tik ypatingo vandens apytakos ciklo dalis, bet ir reikmingas veiksnys, padar?s ir tebedarantis stipri? ?tak? Lietuvos valstyb?s, visuomen?s, kult?ros ir ekonomikos pl?trai.
 
Projekto k?r?jai pasirinko vandens ir alies, mogaus gyvenimo ciklo paralel?, kad atskleist? Lietuvos kult?rinio identiteto, valstyb?s ir visuomen?s raid?, iskirtinum? pasaulyje ir kartu parodyt?, kad kiekvienas mogus yra vandens ciklo dalis, lemiantis veik?jas.
 
Lietus Lietuvoje turi savo charakter?. Lietus ?ia gyvena, augina, ?kvepia ir atgaivina. Tai raktiniai odiai, per kuriuos skleidiasi alies ir jos gyventoj? gyvybingumas, verlumas, rytingumas. K?rybikasis lietaus pradas formuoja dinamiko, paangaus ir patrauklaus turizmui krato ?sp?d?.
 
Projekto k?r?jai si?lo Lietuvos ekspozicijos konceptuali?j? id?j? „Lietaus namai“ su unikaliu centriniu objektu „Gyvasis lietus“ ir nuosekliai ipl?totu Lietuvos pristatymo scenarijumi.
 
Rengiant koncepcij? pagrindiniai id?jos kriterijai buvo aikumas, suprantamumas, mogikumas ir iskirtinumas, k?rybikas parodos temos „Vanduo ir darnus vystymasis“ iskleidimas. Norima kuo aikiau Ispanijos ir kit? ali? gyventojams perteikti alies nacionalin? identitet?, formuoti teigiam? Lietuvos ?vaizd?, skleisti aktuali? informacij? tiek paprastiems parodos lankytojams, tiek aplinkosaugos, vandens itekli? sri?i? inovams. B?tinas organikas ekspozicijos erdv?s ir turinio vientisumas. Siekiama kuo efektyviau inaudoti ekspozicijos plot? – erdv? skirstoma zonomis (aktyvaus veiksmo, poilsio, rengini?, maitinimo, prekybos), lengvai transformuojama.

Nor?dami susipainti su visu tekstu spauskite ?ia.