į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo B.I.E. Konvencija  
Konvencija
KONVENCIJA

D?L TARPTAUTINI? PAROD?,
PASIRAYTA 1928 M. LAPKRI?IO 22 D. PARYIUJE
IR PAPILDYTA 1948 M. GEGU?S 10 D., 1966 M. LAPKRI?IO 16 D.,
1972 M. LAPKRI?IO 30 D. PROTOKOLAIS
IR 1982 M. BIRELIO 24 D. PAKEITIMU
IR 1988 M. GEGU?S 31 D. PAKEITIMUI DALIS – Apibr?imai ir tikslai


1 STRAIPSNIS

    1.    Paroda – tai prisistatymas, kurio pagrindin? paskirtis, nepriklausomai nuo pavadinimo, yra visuomen?s vietimas: joje eksponuojamos monijos turimos priemon?s civilizacijos poreikiams patenkinti arba demonstruojama vienoje ar daugiau sri?i? pasiekta paanga, arba parodomos ateities galimyb?s.

    2.    Paroda yra tarptautin?, kai joje dalyvauja daugiau nei viena valstyb?.

   3.    Tarptautin?s parodos dalyviai: valstyb?s, kurioms atstovaujama pasiskirs?ius ? nacionalinius skyrius, tarptautin?s organizacijos,  dalyviai i ali?, kurioms n?ra oficialiai atstovaujama ir dalyviai, turintys teis? vykdyti veikl?, atitinkan?i? parodos nuostatus.


2 STRAIPSNIS

i Konvencija taikoma visoms tarptautin?ms parodoms, iskyrus:

    a)    trumpiau nei tris savaites trunkan?ioms parodoms;

    b)    meno parodoms;

    c)    komercinio pob?dio parodoms;

„Nepriklausomai nuo organizatori? parodai suteikto pavadinimo, Konvencija pripa?sta skirstym? ? registruot?sias parodas ir pripaint?sias parodas.“


II STRAIPSNIS – Bendrosios tarptautini? parod? organizavimo s?lygos


3 STRAIPSNIS

Tarptautinis parod? biuras gali registruoti tarptautines parodas, nurodytas 25 straipsnyje ir pasiymin?ias iomis ypatyb?mis:

    A)    Trukm? negali b?ti trumpesn? nei eios savait?s ir ilgesn? nei ei m?nesiai;

   B)    Dalyvaujan?i? valstybi? naudojamus parodos pastatus reglamentuojan?ios taisykl?s nustatomos bendruosiuose parodos nuostatuose. Jeigu pagal kvie?ian?iosios valstyb?s teis?s akt? reikalavimus nuo turto turi b?ti mokamas mokestis, u tai atsako organizatoriai. Vadovaujantis Biuro patvirtintais nuostatais, atlyginama tik u faktikai suteiktas paslaugas;

   C)    Nuo 1995 m. sausio 1 d. tarp dviej? registruot?j? parod? turi praeiti ne maiau kaip penkeri? met? laikotarpis; pirm?j? parod? galima surengti 1995 m. Ta?iau Tarptautinis parod? biuras turi teis? paskirti dat?, kuri negali b?ti ankstesn? nei vieneri metai iki pagal ankstesn? nuostat? nustatytos datos, norint suteikti galimyb? paym?ti iskirtin? tarptautin?s svarbos ?vyk?, ta?iau nepaeidiant pradiniame plane nustatyto penkeri? met? laikotarpio.


4 STRAIPSNIS

A)    Tarptautinis parod? biuras gali pripainti tarptautines parodas, kurios pasiymi iomis ypatyb?mis:

    1.    trukm? negali b?ti maesn? nei trys savait?s ir ilgesn? nei trys m?nesiai;

    2.    jos privalo iliustruoti konkre?i? tem?;

    3.    bendras paviriaus plotas negali viryti 25 ha;

   4.    jos privalo dalyvaujan?ioms valstyb?ms skirti organizatoriaus pastatytas patalpas, neskai?iuojant nuomos mokes?io, mok?jim?, mokes?i? ir ilaid?, iskyrus u suteiktas paslaugas; valstybei galima skirti iki 1000 m2 plot?. Ta?iau Tarptautinis parod? biuras turi teis? leisti nukrypti nuo reikalavimo patalpas skirti neatlygintinai, jeigu tai pateisinama organizuojan?ios valstyb?s ekonomine ir finansine pad?timi;

    5.    vadovaujantis ia A dalimi, tarp dviej? registruot?j? parod? galima surengti tik vien? pripaint?j? parod?;

    6.    tais pa?iais metais galima surengti tik vien? registruot?j? parod? arba parod?, vadovaujantis A dalimi;

B. Tarptautinis parod? biuras taip pat gali pripainti:

    1.    kas trejus metus Milane vykstan?i? puoybos meno ir iuolaikin?s architekt?ros parod? d?l istorin?s pirmenyb?s, su s?lyga, kad ilaikomi ios parodos original?s bruoai;

    2.    A1 sodininkyst?s parod?, patvirtint? Tarptautin?s dekoratyvin?s sodininkyst?s gamintoj? asociacijos, su s?lyga, kad tarp i? parod? skirtingose alyse praeina ne maiau kaip dveji metai, o toje pa?ioje alyje – ne maiau kaip deimt met?;

suplanuotas laikotarpyje tarp dviej? registruot?j? parod?.


5 STRAIPSNIS

Parodos atidarymo ir udarymo datos nustatomos registracijos ar pripainimo metu ir kei?iamos tik Tarptautinio parod? biuro sutikimu.


III DALIS – Registracija


6 STRAIPSNIS

1.    Susitarian?ios alies Vyriausyb?, kurios teritorijoje planuojama paroda, patenkanti ? Konvencijos srit? (toliau – Kvie?ian?ioji vyriausyb?) Biurui nusiun?ia paraik? d?l registracijos ar pripainimo ir nurodo d?l parodos numatomus priimti  ?statymus, nuostatus ar finansines priemones. Nesusitarian?ios alies vyriausyb?, pageidaujanti parodos registracijos ar pripainimo, turi teis? analogikai kreiptis ? Biur?, su s?lyga, kad ji ?sipareigoja laikytis I, II, III ir IV dalyse nurodyt? Konvencijos nuostat? ir jas ?gyvendinan?i? nuostat?.

2.    Vyriausyb?, atsakinga u tarptautinius santykius planuojamoje parodos vietoje (toliau vadinama Kvie?ian?ioji valstyb?) i? paraik? d?l registracijos ar pripainimo pateikia net ir tuo atveju, kai i vyriausyb? n?ra parodos organizator?.

3.    Biuras privalomuose nuostatuose nustato maksimal? laikotarp?, kuriam galima rezervuoti parodos dat? ir minimal? laikotarp? paraikai d?l registracijos ar pripainimo gauti; Biuras taip pat nurodo dokumentus, pridedamus prie ios paraikos. Biuras taip pat nustato privalomus nuostatus d?l paraikos nagrin?jimo mok?tin? ilaid?.

4.    Paroda registruojama ar pripa?stama tik tada, kai ji atitinka ios Konvencijos ir Biuro nustatytus nuostatus. 

    
7 STRAIPSNIS

1.    Kai dvi ar daugiau ali? varosi d?l parodos registracijos ar pripainimo ir negali pasiekti susitarimo, jos kreipiasi ? Biuro Generalin? asambl?j? d?l arbitrao. Generalin? asambl?ja, priimdama sprendim?, atsivelgia ? pareiktas nuomones, ir, konkre?iai, ? ypatingas, pvz., moralines ar istorines prieastis, laik? nuo paskutin?s parodos ir ? besivaran?i? ali? jau surengtas parodas.

2.    Biuras pirmenyb? suteikia alies nar?s teritorijoje organizuojamai parodai, iskyrus iimtines aplinkybes.


8 STRAIPSNIS

Valstyb? nar?, kurios paroda registruota, pakeitusi parodai rezervuot? dat?, praranda visas registracijos ar pripainimo suteikiamas teises, iskyrus aplinkybes, nurodytas 28 straipsnio d punkte. Valstybei narei pageidaujant organizuoti parod? kitu laiku, ios valstyb?s vyriausyb? paraik? pateikia i naujo, o esant reikalui, laikosi 7 straipsnyje nurodytos konkuruojan?i? reikalavim? sprendimo proced?ros.


9 STRAIPSNIS

1.    Parodos neregistravus ar nepripainus, Susitarian?ios alys atsisako jose dalyvauti ir jas globoti bei teikti bet koki? vyriausyb?s param?. 
 
2.    Susitarian?iosios alys yra visikai laisvos nedalyvauti registruotoje ar pripaintoje parodoje.

3.    Susitarian?iosios vyriausyb?s naudoja visas tinkamas priemones pagal savo teis?s aktus, nor?damos imtis veiksm? melaging? parod? ar parod?, ? kurias dalyviai gali b?ti apgaulingai kvie?iami duodant melagingus paadus, praneimus ar skelbimus, organizatori? atvilgiu.


IV DALIS – Registruot?j? parod? organizatori? ir dalyvaujan?i?j? valstybi? ?sipareigojimai


10 STRAIPSNIS

1.    Kvie?ian?ioji vyriausyb? utikrina ios Konvencijos ir jos ?gyvendinimui skirt? nuostat? laikym?si.
 
2.    Jei i vyriausyb? pati parodos neorganizuoja, ji oficialiai pripa?sta jos organizatorius ir garantuoja organizatori? ?sipareigojim? vykdym?.


11 STRAIPSNIS

1.    Organizuojan?ios alies vyriausyb? kvietimus dalyvauti parodoje, nepriklausomai nuo to, ar jie skirti valstyb?ms nar?ms ar ne valstyb?ms nar?ms, diplomatiniais kanalais siun?ia ios alies vyriausybei, juos skiriant ir kitoms ios valstyb?s alims. Atsakymai siun?iami kvie?ian?iajai vyriausybei tais pa?iais kanalais; tas pats taikoma ir nepakviest? ali? praymams dalyvauti. Siun?iant kvietimus laikomasi Biuro nuodyt? laikotarpi?; juose nurodoma, kad i paroda buvo registruota. Tarptautinio pob?dio organizacijoms kvietimai siun?iami tiesiogiai.

2.    Susitarian?ioji alis neturi teis?s organizuoti ar remti dalyvavimo tarptautin?je parodoje, jeigu kvietimai buvo isi?sti nesilaikant ios Konvencijos nuostat?.

3.    Susitarian?iosios alys ?sipareigoja nesikreipti ir nepriimti kvietim? dalyvauti parodoje tiek Susitarian?iosios, tiek ir nesusitarian?iosios alies teritorijoje, jeigu iame kvietime n?ra nurodyta, kad paroda buvo registruota ar pripainta vadovaujantis ios Konvencijos nuostatomis.

4.    Susitarian?ioji alis turi teis? reikalauti organizatori? nesi?sti kvietim? adresatams jos teritorijoje, iskyrus sau adresuotus kvietimus. Ji taip pat turi teis? nepersi?sti kvietim? ar praym? dalyvauti i nepakviest? ali?.


12 STRAIPSNIS

Kvie?ian?ioji vyriausyb? registruotosios parodos atveju skiria Generalin? parodos komisar?, o pripaintosios parodos atveju – parodos komisar?, atsaking? u atstovavim? savo vyriausybei visa apimtimi, kiek tai susij? su Konvencija ir visais parodos klausimais.


13 STRAIPSNIS

Parodoje dalyvaujan?ios alies vyriausyb? registruotosios parodos atveju skiria Skyriaus generalin? komisar?, o pripaintosios parodos atveju – Skyriaus komisar?, atstovaujant? jai santykiuose su kvie?ian?i?ja valstybe. Skyriaus generalinis komisaras ar skyriaus komisaras atsako iimtinai u jo alies ekspozicijos organizavim?. Jis pranea parodos Generaliniam komisarui ar parodos komisarui apie ios ekspozicijos turin? ir imasi priemoni? utikrinti, kad bus gerbiamos eksponent? teis?s ir ?sipareigojimai.


14 STRAIPSNIS (panaikintas)


15 STRAIPSNIS (panaikintas)


16 STRAIPSNIS

Priede nurodomi tarptautin?ms parodoms taikomi muit? nuostatai; is priedas yra sud?tin? Konvencijos dalis.


17 STRAIPSNIS

Parodoje tik skyriai, ?kurti dalyvaujan?i? ali? vyriausybi? vadovaujantis 13 straipsniu paskirt? Generalini? komisar? ar komisar? leidimu, laikomi nacionaliniais ir atitinkamai turi teis? taip vadintis. Nacionalinis skyrius apima visus ios alies eksponentus, iskyrus koncesijos teis?s tur?tojus.


18 STRAIPSNIS
 
1.    Dalyvis ar j? grup? parodos metu turi teis? naudoti su dalyvaujan?i?ja alimi susijus? geografin? pavadinim? tik ios alies vyriausyb?s Skyriaus generalinio komisaro ar skyriaus komisaro leidimu.
 
2.    Jeigu parodoje nedalyvauja Susitarian?ioji alis, parodos Generalinis komisaras ar komisaras Susitarian?ios alies vardu udraudia ankstesn?je dalyje nurodyt? naudojim?.


19 STRAIPSNIS

1.    Visa tai, kas eksponuojama nacionaliniame skyriuje, turi b?ti glaudiai susij? su eksponuojan?ia alimi (pvz., prek?s, kilusios i dalyvaujan?ios vyriausyb?s teritorijos ar prek?s, sukurtos ios alies gyventoj?).

2.    Kitas prekes ar gaminius leidiama pristatyti kit? suinteresuot? valstybi? Generalini? komisar? ar komisar? sutikimu, jeigu pastarieji skirti pasirodymui papildyti.
 
3.    Kilus dalyvaujan?i? vyriausybi? gin?ui d?l ankstesni? 1 ir 2 dali?, klausimas perduodamas Skyriaus generalini? komisar? ar komisar? kolegijai spr?sti paprasta dalyvaujan?i? asmen? bals? dauguma. J? sprendimas yra galutinis.


20 STRAIPSNIS
 
1.    Parodos metu monopolis nesuteikiamas, iskyrus atvejus, kai organizuojan?ios alies ?statym? nuostatos nustato kitaip. Ta?iau monopolis vieosioms paslaugoms teikti gali b?ti suteiktas Biuro leidimu registracijos ar pripainimo momentu. Tokiu atveju organizatoriai laikosi i? s?lyg?:

    a)    apie ? monopol? nurodyta parodos nuostatuose ir dalyvavimo sutartyje;

    b)    monopolio s?lygomis teikiamos paslaugos yra prieinamos dalyviams ?prastin?mis valstyb?je galiojan?iomis s?lygomis;

    c)    Generalini? komisar? ar komisar? teises j? skyriuose draudiama riboti bet kokiomis aplinkyb?mis.  
 
2.    Parodos generalinis komisaras ar komisaras imasi vis? reikiam? priemoni?, kad dalyvaujan?iosioms vyriausyb?ms taikomi mokes?iai neviryt? mokes?i?, taikom? parodos organizatoriams ir ?prastini? vietos mokes?i?.


21 STRAIPSNIS

Parodos generalinis komisaras ar komisaras imasi vis? galim? veiksm?, kad vieosios paslaugos parodos vietoje veikt? tinkamai ir efektyviai.


22 STRAIPSNIS

Kvie?ian?ioji vyriausyb? imasi vis? reikiam? priemoni? vyriausybi? ir j? gyventoj? dalyvavimui palengvinti; tai ypa? pasakytina apie transporto mokes?ius ir asmen? bei daikt? pri?mimo s?lygas.   


23 STRAIPSNIS

1.    Bendruosiuose parodos nuostatuose nurodoma, ar dalyviams ?teikiami apdovanojimai. Dalyvaavim? parodoje paymintys paym?jimai gali b?ti teikiami visada. Jeigu reikia ?teikti apdovanojimus, gali b?ti nustatytos tam tikros j? kategorijos.
 
2.    Jeigu dalyviai nepageidauja varytis d?l apdovanojim?, jie padaro pareikim? tuo tikslu iki parodos atidarymo.


24 STRAIPSNIS

iame straipsnyje apibr?tas Tarptautinis parod? biuras parengia nuostatus, kuriuose nustatomos bendrosios teis?j? kolegijos sud?ties ir funkcionavimo s?lygos ir nurodoma apdovanojim? ?teikimo tvarka.V DALIS – Instituciniai susitarimai25 STRAIPSNIS

1.    Tarptautinis parod? biuras buvo ?kurtas siekiant prii?r?ti ir utikrinti ios Konvencijos taikym?. Jo nar?s yra Susitarian?i?j? ali? vyriausyb?s. Biuro b?stin? yra Paryiuje.
 
2.    Biuras yra juridinis asmuo. Jis turi teis? sudaryti sutartis, ?gyti ir perleisti kilnojam?j? ir nekilnojam?j? turt? ir dalyvauti teisin?je proced?roje.

3.    Biuras turi teis? su valstyb?mis ir tarptautin?mis organizacijomis sudaryti sutartis d?l privilegij? ir imunitet?, reikaling? ia Konvencija jam patik?toms funkcijoms vykdyti.

4.    Biur? sudaro Generalin? asambl?ja, Pirmininkas, Vykdomasis komitetas, specializuoti komitetai ir Pirmininko pavaduotojai priklausomai nuo komitet? skai?iaus bei Generaliniam sekretoriui pavaldus sekretoriatas.


26 STRAIPSNIS

Biuro Generalin? asambl?j? sudaro Susitarian?i?j? ali? paskirti delegatai; alis gali paskirti nuo vieno iki trij? delegat?.


27 STRAIPSNIS

Generalin? asambl?ja reguliariai rengia susirinkimus ir gali surengti neeilinius susirinkimus. Ji sprendia visus Biuro kompetencijai pagal i? Konvencij? priskirtus klausimus; jai suteikiama auk?iausia teis?. Generalin? asambl?ja:

    a)    aptaria, priima ir vieai skelbia nuostatus d?l tarptautini? parod? registracijos ar pripainimo, klasifikacijos ir organizavimo bei d?l tinkamo Biuro funkcionavimo. ios Konvencijos nuostat? ribose Generalin? asambl?ja turi teis? nustatyti privalomus nuostatus ir pavyzdinius nuostatus, kuriais gali vadovautis parod? organizatoriai;
 
    b)    sudaro biudet?, tikrina ir tvirtina Biuro praneimus;

    c)    tvirtina Generalinio sekretoriaus ataskaitas;

    d)    steigia komitetus pagal poreik? ir skiria Vykdomojo komiteto ir kit? komitet? narius bei nustato j? ?galiojim? trukm?;

    e)    tvirtina tarptautines sutartis, prie kuri? prisijungta vadovaujantis Konvencijos 25 straipsnio 3 d. ;

    f)    vadovaujantis 33 straipsniu priima pakeitim? projektus;

    g)    skiria Generalin? sekretori?;


28 STRAIPSNIS

1.    Susitarian?ios alies vyriausyb? turi vien? bals? Generalin?je asambl?joje, nepriklausomai nuo jos delegat? skai?iaus. Balsavimo teis? sustabdoma, jeigu Susitarian?ios vyriausyb?s mok?tina ?mok? suma, vadovaujantis Konvencijos 32 straipsniu, virija mok?tin? ?mok? sum? u einamuosius ir pra?jusius metus.

2.    Generalin? asambl?ja turi teis? vykdyti savo funkcijas, kai atstovaujam? valstybi? nari? skai?ius sudaro ne maiau kaip du tre?dalius balso teis? turin?i? valstybi? nari? skai?iaus. io kvorumo nepasiekus, Generalin? asambl?ja aukiama pakartotinai pra?jus ne maiau kaip vienam m?nesiui; darbotvark? nekei?iama. iuo atveju reikalingas kvorumas sumainamas iki pus?s balso teis? turin?i? Susitarian?i?j? ali? skai?iaus.

3.    Sprendimai priimami balsavimo metu dalyvaujan?i?j? delegacij? bals? dauguma, balsuojant u ar prie, iskyrus iuos atvejus, kai reikalinga dviej? tre?dali? bals? dauguma:

a)    priimant pasi?lymus d?l ios Konvencijos pakeitimo;

b)    sudarant ir kei?iant nuostatus;

c)    priimant biudet? ir tvirtinant Susitarian?i?j? ali? metini? ?mok? dyd?;

d)    leidiant pakeisti parodos atidarymo ir udarymo dat?, vadovaujantis anks?iau nurodytu 5 straipsniu;

e)    registruojant ar pripa?stant parod? ne valstyb?s nar?s teritorijoje, kai pastaroji varosi su paroda Susitarian?iosios alies teritorijoje;

f)    mainant ios Konvencijos 3 straipsnyje nurodytus laikotarpius;

g)    priimant ilygas d?l Susitarian?ios alies pateikto pakeitimo; kai is pakeitimas priimamas vadovaujantis 33 straipsniu – keturi? penkt?j? bals? dauguma, ar esant poreikiui – vienbalsiai;

h)    tvirtinant bet kokios tarptautin?s sutarties projekt?;

i)    skiriant Generalin? sekretori?.


29 STRAIPSNIS

1.    Pirmininkas renkamas slaptu Generalin?s asambl?jos balsavimu dviej? met? terminui i Susitarian?i? ali? vyriausybi? delegat?. Savo kadencijos laikotarpiu jis neturi teis?s atstovauti savo valstybei. Jis gali b?ti irinktas pakartotinai.
 
2.    Pirmininkas aukia ir vadovauja Generalin?s asambl?jos susirinkimams ir utikrina tinkam? Biuro funkcionavim?. Nesant Pirmininko, jo funkcijas vykdo Vykdomajam komitetui vadovaujantis Pirmininko pavaduotojas, o iam negalint dalyvauti – vienas i Pirmininko pavaduotoj? pagal irinkimo eil?.

3.    Pirmininko pavaduotojus renka Generalin? asambl?ja i Susitarian?i? ali? delegat?; pastaroji nustato j? kadencijos pob?d? ir trukm? ir jiems pavaldius komitetus.


30 STRAIPSNIS

1.    Vykdom?j? komitet? sudaro dvylikos Susitarian?i? ali? delegatai, po vien? nuo kiekvienos alies.
 
2.    Vykdomasis komitetas:

    a)    nustato ir atnaujina monijos pasiekim? klasifikacij?, kuri? galima pavaizduoti parodos metu;
 
    b)    nagrin?ja paraikas d?l parodos registracijos ar pripainimo ir pateikia jas kartu su praneimu Generalinei asambl?jai tvirtinti;

    c)    vykdo kitas Generalin?s asambl?jos jai pavestas uduotis;

    d)    gali klausti kit? komitet? nuomon?s.


31 STRAIPSNIS

1.    Generalinis sekretorius skiriamas vadovaujantis ios Konvencijos 28 straipsnio nuostatomis; jis turi b?ti vienos i Susitarian?i?j? ali? pilietis.
 
2.    Generalinis sekretorius atsako u einam?j? Biuro reikal? tvarkym?, vadovaujantis Generalin?s asambl?jos ir vykdomojo komiteto nurodymais. Jis sudaro biudeto projekt?, teikia praneimus ir pateikia savo veiklos ataskaitas Generalinei asambl?jai. Jis atstovauja Biurui, taip pat ir teis?s klausimais.

3.    Generalin? asambl?ja nustato kitas Generalinio sekretoriaus pareigas ir ?sipareigojimus ir jo tarnybos s?lygas.


32 STRAIPSNIS

Generalin? asambl?ja, vadovaudamasi 28 straipsnio 3 dalimi, priima metin? Biuro biudet?. Biudete atsivelgiama ? Biuro finansinius rezervus, vis? r?i? ?plaukas ir ? i pra?jusi? finansini? met? perkeltus pelno ir nuostoli? balansus. Biuro ilaidos dengiamos i i? altini? ir i Susitarian?i?j? ali? ?mok?, apskai?iuot? pagal kiekvienai aliai tenkan?i? dali? skai?i?, vadovaujantis Generalin?s asambl?jos sprendimais.


33 STRAIPSNIS

1.    Susitarian?ioji vyriausyb? turi teis? pateikti pasi?lym? d?l Konvencijos pakeitimo. Apie io pasi?lymo tekst? ir jo prieastis praneama Generaliniam sekretoriui, kuris kaip ?manoma grei?iau jas perduoda kitoms Susitarian?iosioms vyriausyb?ms.
 
2.    Pasi?lymas d?l pakeitimo ?traukiamas ? Generalin?s asambl?jos eilinio ar neeilinio pos?dio, ?vyksian?io ne anks?iau kaip po trij? m?nesi? nuo Generalinio sekretoriaus perdavimo dienos, darbotvark?.

3.    Vadovaujantis ankstesn?s dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, Pranc?zijos Respublikos vyriausyb? Generalin?s asambl?jos priimt? pasi?lym? d?l pakeitimo pateikia visoms ios Konvencijos alimis esan?ioms vyriausyb?ms priimti. Jis ?sigalioja visoms alims, kai keturi penktadaliai j? pranea Pranc?zijos Respublikos vyriausybei apie jo pri?mim?, iskyrus pasi?lym? d?l ios dalies, 16 straipsnio ar tame straipsnyje nurodyto priedo pakeitimo, kurie ?sigalioja tik tada, kai visos alys pranea Pranc?zijos Respublikos vyriausybei apie pri?mim?.

4.    Vyriausyb?, pageidaujanti pateikti ilyg? d?l pakeitimo pri?mimo, pranea Biurui apie ios si?lomos ilygos s?lygas. Generalin? asambl?ja priima sprendim? d?l ios ilygos priimtinumo. Ji leidia ilygas, kuriomis siekiama apsaugoti nustatytas tarptautini? parod? pozicijas ir atmeta ilygas, kurios sukurt? privilegijuotas pozicijas. Pri?mus ilyg?, j? pateikusi alis ?traukiama ? pakeitimus pri?musi? valstybi? skai?i?, apskai?iuojant anks?iau nurodyt? keturi? penktadali? nari? daugum?. Ilyg? atmetus, j? pateikusi alis pasirenka, ar atsisakyti priimti pakeitim?, ar j? priimti be ilyg?.

5.    ?sigaliojus pakeitimui, Susitarian?ioji alis, atsisakiusi j? priimti io straipsnio tre?ios dalyje numatytomis aplinkyb?mis, turi teis? vadovautis toliau nurodytomis 37 straipsnio nuostatomis, jeigu mano tai esant reikalinga.


34 STRAIPSNIS

1.    Gin?ai tarp dviej? ar daugiau Susitarian?i?j? vyriausybi? d?l ios Konvencijos taikymo ar aikinimo, kuri? negali ispr?sti teis? priimti sprendim? turin?ios institucijos, sprendiami gin?o ali? derybomis, vadovaujantis ios Konvencijos nuostatomis.
 
2.    ioms deryboms greitu laiku nepavykus pasiekti susitarimo, alis perduoda klausim? Biuro pirmininkui ir prao skirti taikintoj?. Pastarajam nepavykus pasiekti gin?o ali? sutarimo gin?o klausimu, jis apib?dina ir apibr?ia gin?o pob?d? ir apimt?, ir pateikia ataskait? Pirmininkui.

3.    Praneus apie nepasiekt? susitarim?, gin?as sprendiamas arbitrae. Tuo tikslu alis perduoda Biuro Generaliniam sekretoriui praym? gin?? spr?sti arbitrae per du m?nesius nuo ataskaitos perdavimo gin?o alims ir nurodo alies pasirinkt? arbitr?. Kita gin?o alis privalo per du m?nesius paskirti atitinkam? arbitr?. To nepadarius, alis pranea Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkui ir prao skirti arbitr? ar arbitrus. Kai kelios alys veikia kartu, ankstesn?je dalyje nurodytais tikslais, jos laikomos viena alimi.

Esant abejon?ms, sprendim? priima generalinis sekretorius. Arbitrai savo ruotu skiria papildom? arbitr?. Arbitrams nesusitarus iuo klausimu per du m?nesius, u papildomo arbitro paskyrim?, alies kreipimusi, atsako Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas. 
  
4.    Arbitrao institucija priima sprendim? savo nari? bals? dauguma, o papildomas arbitras turi sprendiamojo balso teis? arbitr? balsams pasidalijus po lygiai. is sprendimas yra privalomas visoms gin?o alims, yra galutinis ir neskundiamas.
 
5.    Bet kuri valstyb? turi teis?, pasiraydama ar ratifikuodama Konvencij? ar prisijungdama prie jos pareikti, kad jos ne?pareigoja anks?iau nurodyt? 3 ir 4 dali? nuostatos. Kitos Susitarian?iosios alys n?ra ?pareigotos i? nuostat? atvilgiu d?l alies, padariusios toki? ilyg?.

6.    Susitarian?ioji alis, padariusi ilyg?, vadovaujantis auk?iau nurodyta dalimi, turi teis? bet kada atsisakyti savo ilygos, pranedama apie tai Vyriausybei depoziterei.


35 STRAIPSNIS

Prie ios Konvencijos gali prisijungti valstyb?, Jungtini? Taut? nar?, ar valstyb?, nesanti Jungtini? Taut? nare, bet esanti Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto nare ar valstyb?, vienos i specializuot? Jungtini? Taut? agent?r? ar Tarptautin?s Atomin?s Energetikos nar? ir valstyb?, kurios paraikai d?l prisijungimo pritar? Susitarian?iosios alys, turin?ios balso teis? Biuro Generalin?je asambl?joje, dviej? tre?dali? bals? dauguma. Prisijungimo dokumentai deponuojami Pranc?zijos Respublikos vyriausyb?je ir ?sigalioja nuo j? deponavimo.


36 STRAIPSNIS

Pranc?zijos Respublikos vyriausyb? pranea pasiraiusiosioms ir prisijungusiosioms vyriausyb?ms ir Tarptautiniam parod? biurui apie:

a)    pakeitim? ?sigaliojim?, vadovaujantis 33 straipsniu;
 
b)    prisijungim?, vadovaujantis 35 straipsniu;

c)    atsisakym?, vadovaujantis 37 straipsniu;

d)    ilygas, pareiktas vadovaujantis 34 straipsnio 5 dalimi;

e)    Konvencijos galiojimo pasibaigim?, jei tai ?vykt?;


37 STRAIPSNIS

1.    Susitarian?ioji vyriausyb? turi teis? atsisakyti ios Konvencijos, pranedama apie tai Pranc?zijos Respublikos vyriausybei ratu.
 
2.    Atsisakymas ?sigalioja pra?jus vieneriems metams nuo io praneimo gavimo dienos.

3.    Konvencija pasibaigia, jeigu d?l atsisakymo Susitarian?i?j? vyriausybi? lieka maiau nei septynios. Generalinis sekretorius, priklausomai nuo Susitarian?i?j? vyriausybi? sudarytos sutarties d?l Biuro paleidimo, atsako u su likvidavimo klausimus. Turtas padalinamas Susitarian?iosioms vyriausyb?ms proporcingai j? sumok?toms ?mokoms nuo tapimo ios Konvencijos alimis, iskyrus atvejus, kai Generalin? asambl?ja nustato kitaip. Esant ?sipareigojimams, juos perima tos pa?ios vyriausyb?s proporcingai einamiesiems finansiniams metams nustatyt? ?mok?.


PASIRAYTA Paryiuje 1972 m. lapkri?io 30 d.