į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Lietuva ir Expo Lietuva ir Expo  
Lietuva ir Expo
Lietuvai – atuntoji tarptautin? paroda
 
Lietuva buvo tarp pirm?j? penkiasdeimties valstybi?, pareikusi?, kad 2008 m. dalyvaus tarptautin?je parodoje Saragosoje. Nutarim? dalyvauti „EXPO 2008“ alies Vyriausyb? pri?m? 2006 m. rugs?jo 26 d.
 
„EXPO Zaragoza 2008“ – jau atuntoji tarptautin? paroda, kurioje dalyvauja Lietuva. Pirmasis ingsnis, ir gana s?kmingas, pristatant m?s? al? buvo engtas 1937 m. – Paryiuje surengtoje pasaulin?je parodoje. Po to Lietuvos vardas buvo garsinamas 1939 m. Niujorke, 1992 m. Sevilijoje, 1993 m. Taejone (Kor?joje), 1998 m. Lisabonoje, 2000 m. Hanoveryje ir 2005 m. Ai?i (Japonijoje) vykusiose parodose. Dalyvavim? dviejose i j? – Portugalijoje (1998) ir Japonijoje (2005) – koordinavo Aplinkos ministerija. iai ministerijai Vyriausyb? paved? organizuoti ir pasirengim? „EXPO 2008“, kaip ir 2010 m. anchajuje, Kinijoje, vyksian?iai 46-ajai pasaulinei parodai.
 
Keturiadeimt penktoji tarptautin? paroda bus surengta 2008 m. Ispanijoje, Saragosos mieste. Taip buvo nutarta 2004 m. gruodio 16 d. Tarptautinio parod? biuro 136-osios Generalin?s asambl?jos metu. Tarptautinis parod? biuras (BIE) yra ?sik?r?s Paryiuje. ios organizacijos generaliniu sekretoriumi yra irinktas Vincente Gonzales Loscertales, o prezidentu – Wu Jianmin.

Pasaulini? parod? itakos siekia XIX amiaus vidur?. Pirmoji tokia paroda buvo surengta 1851 m. Londone. Pastaroji – 2005 m. Japonijoje, Ai?i prefekt?roje.

Expo parodos – tai plataus masto nekomercin?s parodos, dar kitaip vadinamos ekonomikos, mokslo ir technologij? olimpin?mis aidyn?mis. J? tikslas – keistis id?jomis apie pasaulio ekonomikos, kult?ros, mokslo ir technologij? paang?, suteikti galimyb? dalyviams pavieinti j? pasiekimus ir gerinti tarptautinius santykius. Parodos gali b?ti pasaulin?s (registruotos) ir tarptautin?s (pripaintos). Pasaulin?s parodos vyksta kas penkerius metus ir t?siasi apie 6 m?nesius. Tarp dviej? pasaulini? parod? gali vykti viena tarptautin? paroda, kuri turi kiek konkretesn? tem? nei pasaulin? ir t?siasi 3 m?nesius.

„EXPO ZARAGOZA 2008“ - tarptautin? paroda, kuri vyks tris m?nesius – nuo 2008 m. birelio 14-osios iki rugs?jo 14 dienos.

Puikus klimatas, turtinga istorija bei savita architekt?ra kasmet ? Ispanij? pritraukia apie 50 milijon? turist? i viso pasaulio. Manoma, kad apie 8 milijonus j? sudomins „EXPO ZARAGOZA 2008“. Prognozuojama, kad ioje parodoje per dien? vidutinikai apsilankys iki 80 t?kstan?i? lankytoj?.
 
Pasak Lietuvos ekspozicijos generalinio komisaro Romo Jankausko, tikimasi, kad po ypa? s?kmingo pasirodymo pasaulin?je parodoje „EXPO 2005“ Ai?i prefekt?roje Japonijoje, kur Lietuvos paviljon? aplank? beveik 2 milijonai moni?, paroda Saragosoje aktyviau susidom?s alies verslo ?mon?s, savivaldyb?s, nevyriausybin?s organizacijos. Europos S?jungos valstybi? ?mon?s bus kvie?iamos dalyvauti atviruose konkursuose prekybiniams plotams gauti, statybos ir architekt?ros, aptarnavimo bei kitiems darbams vykdyti. Taip pat „EXPO 2008“ suteikia puikias galimybes pla?iai ireklamuoti Lietuvos vardo t?kstantme?io bei Vilniaus – Europos kult?ros sostin?s – renginius.
 
M?s? aliai dalyvauti ioje pasaulin?je parodoje, R.Jankausko odiais, tikslinga keliais aspektais. Vis? pirma Lietuva gali supaindinti su esminiais pertvarkomo vandens ?kio sektoriaus poky?iais, atskleisti turimus gamtos turtus: ypa? gausius auktos kokyb?s geriamojo vandens iteklius, isaugot? Baltijos paj?rio gamt?, puikias s?lygas turizmui ir rekreacijai pl?toti vidaus vandenyse ir prie j?, taip pat parodyti, kad s?kmingai ?gyvendina darnaus vystymosi principus.
 
Kita vertus, tarptautin? paroda Saragosoje – viena parankiausi? prog? suteikti kuo daugiau teigiamos informacijos apie m?s? al? Ispanijos ir kit? Piet? Europos valstybi? gyventojams. Kaip rodo visuomen?s nuomon?s tyrim? duomenys, Ispanijoje dauguma apklaust?j? apskritai nieko neino apie Lietuv? arba atsiliepia apie j? nepalankiai.