į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo B.I.E. Tarptautinis parod? biuras (B.I.E)  
Tarptautinis parod? biuras (B.I.E)
TARPTAUTINIS PAROD? BIURAS

TARPTAUTINIS PAROD? BIURAS,
(B.I.E. - pranc. k. The Bureau International des Expositions), ?kurtas pagal 1928 m. Paryiaus tarptautin? konvencij?. Jo tikslas - reguliuoti tarptautini? parod? rengim? ir kokyb?. Pagal i? Konvencij? parodos pagrindin? paskirtis yra visuomen?s vietimas: joje eksponuojamos monijos turimos priemon?s civilizacijos poreikiams patenkinti, demonstruojama vienoje ar daugiau sri?i? pasiekta paanga, parodomos ateities galimyb?s.
Parodos, patenkan?ios ? Tarptautinio Biuro kompetencij? yra:

  -  nekomercin?s;
  - organizuojamos vienos valstyb?s, kvietimus kitoms isiun?iant diplomatiniais kanalais;
  -  trunkan?ios ilgiau nei 3 savaites.

Tarptautinis parod? biuras apima:

-    Generalin? asambl?j?;
-    Pirminink?;
-    Keturis pirmininko pavaduotojus;
-    Vykdom?j? komitet?;
-    Specializuotus komitetus;
-    Generalin? sekretoriat?.

NARYST? TARPTAUTINIAME PAROD? BIURE

    Vis? valstybi? vyriausyb?s turi teis? bet kada prisijungti prie 1928 m. Konvencijos ir papildom? Protokol?.
    Prisijungimo dokumentai deponuojami Pranc?zijos Respublikos Vyriausyb?je ir ?sigalioja deponavimo dien?.
    Valstyb?s nar?s privalo mok?ti naryst?s mokest?. Naujos valstyb?s nar?s nario mokest? pagal teisingumo princip? nustato Tarptautinio parod? biuro Generalin? asambl?ja, suderinusi su Vyriausybe pareik?ja.

NARYST?S PRIVALUMAI

    alies naryst? Tarptautiniame parod? biure leidia aliai dalyvauti visuose Biuro svarstymuose ir atlikti sprendiam?j? vaidmen? nustatant parod? politik? ir principus.
    Be to, valstyb?s nar?s dalyvauja diskusijose su parodos organizatoriais ir turi teis? tik?tis pritarimo j? pozicijai d?l parod?, kuriose jos ketina dalyvauti, organizavimo.
    Naryst? biure suteikia ir tam tikr? esmini? privalum?. Parod? organizuoti gali ir Tarptautinio parod? biuro nar?, ir jam nepriklausanti valstyb?, ta?iau valstybei narei bus teikiama pirmenyb?.
    Galiausiai Tarptautinio parod? biuro valstyb? nar?, teikianti praym? parodai organizuoti, privalo mok?ti tik pus? ?prastinio paraikos nagrin?jimo mokes?io.
    Akivaizdu, kad kuo daugiau nari? turi Tarptautinis Parod? Biuras, tuo veiksmingesn? jo ?taka ir tuo didesn?s galimyb?s sumainti ilaidas jos nar?ms. Tod?l vis? valstybi?, kurios gali kada nors organizuoti parodas, ar kurios tiesiog nori jose dalyvauti, vyriausyb?ms naudinga prisijungti prie 1928 m. Konvencijos ir taip tapti Tarptautinio parod? biuro nar?mis.

PAGRINDIN?S TARPTAUTINIO PAROD? BIURO INSTITUCIJOS

GENERALIN? ASAMBL?JA

    Generalin? asambl?j? sudaro valstybi? nari? paskirti delegatai; aliai skiriama nuo vieno iki trij? delegat?. Visos valstyb?s nar?s turi balso teis? Generalin?je asambl?joje, o svarstymai galioja tik esant dviej? tre?dali? balso teis? turin?i? ali? kvorumui.
    Generalin? asambl?ja renkasi du kartus per metus, esant reikalui – ir ? neeilinius susirinkimus.
    Pirmoji Generalin?s asambl?jos funkcija –sudaryti parod? kalendori?. Ji nagrin?ja paraikas, kurias jai pateik? valstyb?s, o paroda registruojama ?sitikinus, kad pasi?lytos parodos atitinka laikotarpio tarp parod? nuostatus ir kad parodos organizuojamos laikantis Konvencijos nuostat? (registracija aptariama v?liau).
    Antroji Generalin?s asambl?jos funkcija – aikinti, ir, esant reikalui, j? papildyti. Ji turi teis? nustatyti pavyzdinius nuostatus, kuriais gali vadovautis parod? organizatoriai. Pagal 1972 m. Protokol? ji turi teis? keisti Konvencij?.
    Generalin? asambl?ja taip pat turi ?galiojimus iais vidaus klausimais: biudeto parengimo, Biuro ataskait? tvirtinimo, generalinio sekretoriaus paskyrimo, komitet? ?steigimo, i? komitet? nari? paskyrimo ir t.t.       

PIRMININKAS

    Pirmininkas aukia Generalin?s asambl?jos susirinkimus ir jiems vadovauja bei utikrina tinkam? Biuro funkcionavim?. Jis renkamas slaptu Generalin?s asambl?jos balsavimu dvejiems metams i valstybi? nari? delegat?. Jis gali b?ti irinktas pakartotinai.

PIRMININKO PAVADUOTOJAI

    Generalin? asambl?ja Pirmininko pavaduotojus renka i valstybi? nari? delegat?; ji nustato j? pareig? pob?d? ir kadencijos laik?, komitetus, u kuriuos ie atsakingi.

VYKDOMASIS KOMITETAS

    Vykdomasis komitetas nagrin?ja visas paraikas parodai registruoti ir pateikia juos kartu su praneimu Generalinei asambl?jai tvirtinti. Taip pat atlieka Generalin?s asambl?jos pavestas uduotis. Vykdom?j? komitet? sudaro dvylika Generalin?s asambl?jos paskirt? ali? atstov?. Tai vienintelis komitetas, kuriam skirtos tiesiogin?s Konvencijos nuostatos.

KITI KOMITETAI

    Tarptautinis parod? biuras ?steig? tris papildomus komitetus:
-    Nuostat? komitet?, kuris nagrin?ja atskirus parodoms skirtus nuostatus (statyba, muitai, draudimas, sveikatas, ??jimo mokes?iai ir t.t.) ir perduoda jas Generalinei asambl?jai tvirtinti. Jis nustato pavyzdinius nuostatus, kuriais vadovaujasi parod? organizatoriai. Jis taip pat nustato Biuro nuostatus, ?skaitant Generalin?s asambl?jos vidaus ?status ir darbuotoj? nuostatus.
-    Administravimo ir biudeto komitet?, kuris atsako u Tarptautinio Parod? Biuro finans? tvarkym?.
-    Informavimo ir praneim? komitet?, kuris atsako u Tarptautinio Parod? Biuro inomumo skatinim?.

GENERALINIS SEKRETORIUS

    Sekretoriatui vadovauja Generalin?s asambl?jos paskirtas Generalinis sekretorius. Jis atsako u einam?j? Biuro reikal? tvarkym? vadovaujantis Generalin?s asambl?jos nurodymais.

PAROD? REGISTRACIJA

    ? Konvencijos srit? patenkan?ios parodos turi b?ti registruotos Tarptautinio parod? biuro.

REGISTRACIJOS PROCED?RA

Registracijos proces? sudaro trys etapai:
-    preliminarus paklausimas;
-    datos paskyrimas;
-    faktin? registracija.

PRELIMINARUS PAKLAUSIMAS

    Valstyb?s, pageidaujan?ios organizuoti tarptautin? parod?, vyriausyb? apie tai pranea Tarptautiniam parod? biurui. Praneime nurodoma parodos tema, si?loma data, trukm? ir organizatori? teisinis statusas.
    Biuras apie i? paraik? pranea vis? valstybi? nari? vyriausyb?ms; joms praneama, kad apie savo ketinim? varytis su vyriausybe pareik?ja d?l parodos organizavimo jos gali pareikti per eis m?nesius nuo io praneimo.
    Biuras pripa?sta ketinim? organizuoti parod? tik tuo atveju, kai, tarptautin?s registruotos parodos atveju, paraika pateikiama likus ne daugiau kaip devyneriems metams ir ne maiau kaip eeriems metams iki pasi?lytos parodos atidarymo dienos, o tarptautin?s pripaintos parodos atveju - likus ne daugiau kaip eeriems metams ir ne maiau kaip penkeriems metams iki pasi?lytos parodos atidarymo dienos.
    Pasibaigus ei? m?nesi? laikotarpiui po pradin?s paraikos pateikimo, Vykdomojo komiteto pirmininkas, generalinio sekretoriaus teikimu, organizuoja vien? ar daugiau paklausim?, siekdamas ?sitikinti, kad pasi?lymas yra pagr?stas.
    Paklausime pagrindinis d?mesys skiriamas iems klausimams:
-    parodos temai;
-    jos apibr?imui;
-    datai ir trukmei;
-    vietai;
-    plotams (bendras plotas ir maksimalus dalyviui skirtas plotas);
-    numatomam dalyvi? skai?iui;
-    priemon?ms, kuri? imtasi finansiniam pagrindimui utikrinti;
-    rodikliams, leidiantiems apskai?iuoti dalyvavimo ilaidas;
-    atsaking? institucij? pozicijai ir suinteresuot? asmen? pozicijai.

PARODOS DATOS PASKYRIMAS

    Vykdomasis komitetas peri?ri paklausimo rezultatus ir perduoda klausim? su praneimu Generalinei asambl?jai, kuri nusprendia d?l toliau Tarptautinio parod? biuro nagrin?jam? pasi?lym?. Besivaran?i? valstybi? vyriausyb?ms nepasiekus susitarimo, gin?? spendia Generalin? asambl?ja, atsivelgdama ? pareiktas nuomones – nagrin?ja specialias, pvz., moralines ar istorines prieastis, laik? nuo paskutin?s parodos ir ? besivaran?i? valstybi? jau surengtas parodas.
    Parodos data nustatoma Generalin?s Asambl?jos susirinkime slaptu balsavimu.
    Biuras pirmenyb? suteikia parodai, organizuojamai valstyb?s nar?s teritorijoje, iskyrus iimtines aplinkybes.         

REGISTRACIJA

    Patvirtinus dat?, valstyb?s, kurios teritorijoje turi b?ti organizuojama paroda, vyriausyb? privalo pateikti oficiali? paraik? parodai registruoti.
    Prie paraikos turi b?ti pridedamos bendrosios nuostatos; jose nurodoma parodai ir dalyvavimo sutar?iai taikytini ?statymai, nuostatai ir finansin?s priemon?s. Taip pat pridedamas registracijos mokestis, reikalingas paraikos nagrin?jimui apmok?ti.
    V?liau Vykdomasis komitetas inagrin?ja bendruosius nuostatus ir dalyvavimo sutart? bei utikrina, kad pastarieji neprietarauja Konvencijos nuostatoms ir Biuro nuostatams.

    Tuomet Generalinei asambl?jai pateikiama paraika registruoti; i, iklausiusi Vykdomojo komiteto pirmininko ataskait?, sutinka registruoti.
    Valstyb? nar?, kurios paroda registruota, pakeitusi parodai numatyt? dat?, praranda visas registracijos teises, iskyrus Generalin?s asambl?jos nustatytais nenugalimos j?gos atvejais. Valstybei narei pageidaujant organizuoti parod? kitu laiku, ios valstyb?s vyriausyb? privalo i naujo pateikti paraik?.

REGISTRACIJOS PASEKM?S

Registracijos procesas yra patikima garantija, kad bus laikomasi Konvencijos nuostat?. Parodos, kurios neregistravo Tarptautinis parod? biuras, atveju negalima tik?tis valstybi? nari? dalyvavimo. Kita vertus, tai, kad Biuras registravo parod?, nereikia, kad Biuro valstyb?s nar?s dalyvaus parodoje. Tarptautinio parod? biuro nariai, registruodami parod?, pripa?sta, kad ji buvo organizuota vadovaujantis Konvencijos nuostatomis, ta?iau jie turi teis? joje nedalyvauti.
    Registravus parod?, parodos organizatoriai gali kitoms vyriausyb?ms isi?sti kvietimus dalyvauti. Kvietimai turi b?ti siun?iami diplomatiniais kanalais, o atsakymai tais pa?iais kanalais siun?iami kvie?ian?iai vyriausybei.
    Neisiuntus kvietim? vadovaujantis Konvencijos nuostatomis, Tarptautinio parod? biuro valstyb?s nar?s neturi teis?s organizuoti ar finansuoti dalyvavimo parodoje.