į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Ispanija Informacija apie al?  
Informacija apie al?
   
  
Oficialus valstyb?s pavadinimas
Ispanijos Karalyst?
Sostin?
Madridas
Gyventoj? skai?ius
42 mln.(2006m.)
Plotas
504,782 km.
Pagal plot? Ispanija uima antr?j? viet? tarp Europos S?jungos valstybi? (po Pranc?zijos). ? Ispanijos sud?t? oficialiai ?traukti ir anklavai – dvi teritorijos iaur?s Afrikoje, Maroko pakrant?je: Seuta (68 t?kst. gyventoj?) ir Melilija (57 t?kst. gyventoj?), trys sal? grup?s Alborano j?roje (vakarin?je Viduremio j?ros dalyje) ir Livijos anklavas Pranc?zijos teritorijoje Pir?nuose
Administracin? strukt?ra
17 autonomini? sri?i?, kurios skirstomos ? 50 provincij?. Provincij? status? turi ir anklavai - Seuta ir Melilija. Kiekviena autonomin? sritis turi savo parlament? ir vyriausyb?
Valstybin? kalba
Kastilijos ispan?. Greta jos autonomin?se bendruomen?se ?statymikai ?tvirtintos bask?, katalon? ir galis? kalbos
Religija
80.4 proc. Romos katalikai, 2.3 proc. - kit? religij? ipain?jai, o 17.3 proc. vadina save ateistais
 Valiuta
Nuo 2002 m. Ispanija ?siliejo ? Euro zon? – ?vestas euras pakeit? nuo 1869m. alyje kursavusi? peset?
Klimatas
Pusiasalyje esanti Ispanija patenka ? 3 klimato zonas:
  • emynin? centrin?je dalyje ir Ebro up?s baseine. ?ia gana ryk?s sezoniniai temperat?r? skirtumai: iem? temperat?ra nukrinta iki -1°C, vasar? vidutinikai b?na +24°C, o Ebro up?s baseine pakyla iki +40°C.
  • J?rin? iaurin?je dalyje, vadinamoje „ali?ja Ispanija“. Sezoniniai skirtumai ?ia nedideli, temperat?ra visus metus svyruoja tarp +9 ir +18°C.
  • Viduremio j?ros pietin?je ir rytin?je dalyje. Vidutin? temperat?ra saus? +10-13°C, liep? - +27- 31°C. Pavasar? Viduremio j?ros regione pu?ia stiprus, kartas ir sausas v?jas i iaur?s Afrikos, vadinamas „siroko“
 
Ispanijos valstyb?s simboliai
V?liava – dvejomis raudonomis juostomis ?r?minta dvigubai platesn? geltona juosta, puoiama nacionalinio herbo. Herbo (isp. k. “El Escudo”) elementai primena Ispanijos istorij? nuo XV a. pabaigos Trastamar? disnastijos.
Himnas “Marcha Granadera”, sukurtas neinomo autoriaus apie 1770 m. ir adaptuotas maestro Bartolomé Pérez Casas, atliekamas be odi? maro ritmu
Pagrindinis alies ?statymas
Ispanijos Konstitucija priimta 1978 m. gruodio 26 d.
Valstyb?s vadovas
Ispanijos Karalius Juan Carlos I, kar?nuotas 1975m. lapkri?io 22d.
Vyriausyb?s vadovas
Ministras Pirmininkas Jose Luis Rodriguez Zapatero (nuo 2004 m.). Ministro Pirmininko kandidat?r? pagal Parlamento rinkim? rezultatus teikia Karalius, o renka Palamentas. 2 vicepirmininkus skiria Karalius Ministro Pirmininko teikimu
Parlamentas
Nacionalin? Parlament? sudaro dveji r?mai: Senatas (259 vietos, i kuri? 208 uima tiesiogiai visuotiniuose rinkimuose renkami nariai, o 51 vietai narius skiria autonomini? bendruomeni? parlamentai) ir Deputat? Kongresas (350 viet?, kurias uima visuotiniuose rinkimuose pagal partij? s?raus irinkti nariai). Visi parlamento nariai renkami 4 met? kadencijai (paskutinieji rinkimai vyko 2004 m. kov?)