į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Naujienos Lietuva ireik? nor? tapti Tarptautini? parod? biuro nare  
Lietuva ireik? nor? tapti Tarptautini? parod? biuro nare
2008 12 12
Gruodio 11 dien? Seimas ratifikavo pagrindin? pasaulini? EXPO parod? organizavim? reglamentuojant? dokument? - Konvencij? d?l tarptautini? parod?. Taip suteikta galimyb? Lietuvai tapti visaverte Tarptautinio parod? biuro nare (B.I.E. - Bureau International des Expositions – pranc. k.).

Seimo priimt? ?statym? d?l konvencijos turi pasirayti prezidentas. Tuomet jis bus paskelbtas „Valstyb?s iniose“ ir ?sigalios. Kad Lietuva tapt? Tarptautinio parod? biuro nare, b?tina deponuoti prisijungimo prie ios konvencijos ratus. Tikimasi, kad visos proced?ros bus atliktos iki 2008 met? pabaigos.

Tarptautinis parod? biuras koordinuoja pasaulines parodas, nustato j? vykimo viet?, laik? ir pagrindines temas. i organizacija ypa? isipl?t? art?jant pasaulinei parodai Kinijoje „EXPO 2010“ ir dabar vienija jau 154 pasaulio valstybes (tarp j? 22 ES nares). Tarptautini? parod? biuro nar?ms, nuomojant paviljonus ekspozicijoms ?rengti, bus taikoma 15 procent? nuolaida, tod?l ir Lietuvai tapus B.I.E. nare dalyvavimas pasaulin?je parodoje Kinijoje kainuot? puse milijono lit? maiau.

Lietuva ligiol yra dalyvavusi dviejose ikikarin?se pasaulin?se parodose (Paryiuje - 1937 m. ir Niujorke – 1939 m.) bei visose eiose po to, kai v?l atgavo Nepriklausomyb? (Sevilijoje – 1992 m., Taejone – 1993 m., Lisabonoje – 1998 m., Hanoveryje – 2000 m., Aichi – 2005 m., Saragosoje – 2008 m.). Dalyvavim? trijose i j? – Portugalijoje, Japonijoje ir Ispanijoje – koordinavo Aplinkos ministerija. Ypa? s?kmingai Lietuva pasirod? pasaulin?je parodoje EXPO 2005 Aichi prefekt?roje Japonijoje, kur m?s? alies paviljon? aplank? beveik 2 milijonai moni?, o Lietuvos Nacionalin?s dienos bei kiti kult?riniai renginiai pripainti vienais geriausi?. Ispanijoje Lietuvos paviljon? aplank? 820 t?kstan?i? moni? ir jis taip pat buvo tarp populiariausi?. Lietuvos Respublikos Vyriausyb? 2006 m. rugs?jo 25 d. nutarimu Nr. 949 “D?l Lietuvos Respublikos dalyvavimo pasaulin?je parodoje ,,EXPO 2010” (in., 2006, Nr. 104-3984) Aplinkos ministerijai paved? organizuoti Lietuvos pristatym? ir artimiausioje pasaulin?je parodoje, kuri 2010 met? gegu?s 1 – spalio 31 dienomis vyks anchajaus mieste Kinijoje.

Pasaulin? paroda „EXPO 2010“, vyksianti anchajuje, bus didiausia i vis?, iki iol vykusi?: per eis m?nesius viso pasaulio valstybi? ir tarptautini? organizacij? paviljonus, isid?s?iusius 5 km2 plote, aplankys apie 70 milijon? moni?. Iki iol savo dalyvavim? ioje parodoje yra patvirtinusios 182 valstyb?s (tarp j? ir artimiausios m?s? kaimyn?s Latvija bei Estija) ir 45 tarptautin?s organizacijos. Parodoje, kurios pagrindin? tema “Geresnis miestas, geresnis gyvenimas”, bus pristatomi paangiausi iuolaikini? miest? planavimo ir projektavimo pavyzdiai, pasiekimai gyvenamojo b?sto ir visuomenin?s paskirties pastat? statyboje, pabr?iama harmonijos su aplinka ir gamta svarba. Lietuvai rezervuotas 2000 m2 paviljonas Europos valstybi? sektoriuje.