į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Naujienos ?vertinti Lietuvos ekspozicijos reng?jai  
?vertinti Lietuvos ekspozicijos reng?jai
2008 11 11
Lapkri?io pradioje, pra?jus 50 dien? po „Expo Zaragoza 2008“ udarymo, apibendrinti alies dalyvavimo pasaulin?je parodoje rezultatai ir ?teikti apdovanojimai visiems, prisid?jusiems prie Lietuvos paviljono s?km?s.

Aplinkos ministras Art?ras Paulauskas pasidiaug?, kad Lietuvos dalyvavim? Expo parodoje kuruoti ne pirm? kart? Vyriausyb? patik?jo Aplinkos ministerijai, kuri neleido nusivilti pasiektais rezultatais. Ministro odiais, ios parodos tema „Vanduo ir darnus vystymasis“ buvo palanki Lietuvai ne tik d?l paviljone lijusio lietaus, kuris taip patiko ispanams, bet ir d?l to, kad alis gal?jo pateikti daug ?domios informacijos apie vandens sektori?. A.Paulauskas ireik? tik?jim?, kad alis ne k? blogiau pasirodys ir 2010 m. anchajuje, Kinijoje vyksian?ioje parodoje, kuri? taip pat koordinuos Aplinkos ministerija.

U Lietuvos s?km? „Expo Zaragoza 2008“ d?kojo ne tik Aplinkos ministras, bet ir Vyriausyb?s vadovas.

Ministro pirmininko Gedimino Kirkilo pad?kas ir dovan?les u puik? darb? gavo Lietuvos paviljono projekto sumanytojai ir ?gyvendintojai UAB „Ekspobalta“ direktorius Saulius Valius ir UAB „Lukrecijos reklama“ direktorius Marius Vaupas, Lietuvos paviljono generalinis komisaras Romas Jankauskas, paviljono direktor? Neringa Vegyt? ir Lietuvos nacionalin?s dienos kult?rin?s programos reisierius Vytenis Pauliukaitis.

 Aplinkos ministro pad?kos ratus gavo apie penkios deimtys institucij? ir asmen?. Tai – Lietuvos paviljono generalinis r?m?jas „EMP recycling“, paviljono partneriai, „Lietaus nam?“ projekto sumanytojai ir ?gyvendintojai, parodos metu koncertus reng? ar kitaip alies vard? garsinusieji, paviljono darbuotojai, urnalistai.

Ypatinga pad?ka pareikta Ispanijos Karalyst?s Nepaprastajam ir ?galiotajam ambasadoriui José Luis Solano Gadea u nuolatin? r?pest? ir pagalb? Lietuvai rengiantis dalyvauti pasaulin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008“.

Sve?iai iklaus? generalinio komisaro apibendrinimus apie tai, k? Lietuvos paviljono lanktojai gal?jo ivysti alies paviljone, kokio susidom?jimo sulauk? ekspozicija ir kod?l ji vos per plauk? negavo Tarptautini? parod? biuro apdovanojimo. Jie taip pat gal?jo i ar?iau pavelgti ar prisiminti, kaip atrod? i pasaulin? paroda ir Lietuvos paviljonas joje – rodyti Expo organizatori? ir urnalist?s Dalios Juo?eryt?s parengti siuetai.

Renginyje taip pat dalyvavo Kinijos Liaudies Respublikos Nepaprastoji ir ?galiotoji ambasador? Yang Xiuping ir pasaulin?s parodos „Expo 2010“ biuro delegacija, prista?iusi, kaip Kinija ruoiasi parodai ir ireikusi pad?k? Lietuvai u sutikim? dalyvauti bene didiausioje istorijoje parodoje.


Lietuva pasaulin?je parodoje "Expo Zaragoza 2008"