į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Naujienos Sudie, Expo Zaragoza 2008!  
Sudie, Expo Zaragoza 2008!
2008 09 15
Akinan?iais fejerverkais, beveik valandai nakt? nuvietusiais Ebro up?s krantus, pasibaig? 93 dienas trukusi vandens vent? – 45-oji tarptautin? paroda „Expo Zaragoza 2008“.
 
 
Paviljono s?km?
 
Dvideimt penki? hektar? teritorijoje prie Ebro up?s buvo ?rengta apie pusantro imto paviljon? – 105 pasaulio valstybi?, 3 tarptautini? organizacij?, 19 Ispanijos  autonomini? region?, keliolikos neoficiali? dalyvi? (kompanij?) bei ?sp?dingi teminiai paviljonai. Per tris m?nesius parod? aplank? kiek daugiau nei puseto milijono moni? i Ispanijos ir viso pasaulio, nors buvo tik?tasi sulaukti iektiek daugiau lankytoj? – apie 7-8 mln.

Savo ruotu Lietuvos paviljonas diaugiasi pasisekimu: „Lietaus namus“ (projekto autorius ir ?gyvendintojas Saulius Valius, UAB “Ekspobalta) ivydo apie 820 t?kst. sve?i? – beveik tre?daliu daugiau nei buvo planuota.
 
Parodos metu jame apsilank? Lietuvos premjeras Gediminas Kirkilas, aplinkos ministras Art?ras Paulauskas, ym?s politikai, verslininkai, ekspert? delegacijos, kelios deimtys urnalist?. Didiausi? d?mes? Lietuvai parod? Lenkija: dalyvaudamas Lenkijos nacionalin?s dienos renginiuose, „Lietaus namuose“ apsilank? kaimynin?s alies vadovas Lechas Ka?ynskis.
 
Lietuvos paviljono sve?iai per 93 dienas sp?jo susipainti su menininku Mariumi Jovaia ir jo fotografij? albumu „Nereg?ta Lietuva“, lietuvikuoju kinu, dalyvavo „Vilnius – Europos kult?ros sostin? 2009“ b?gn? ?lsme, steb?jo Lietuvos krepinink? pasirodymus Olimpiadoje ir fotografavosi prie specialiosios j? anks?iau ikovot? trof?j? ekspozicijos. Ir, inoma, m?gavosi lietuvikuoju lietumi.
 
Informacija apie Lietuv? buvo pristatoma septyniuose info terminaluose, lankytojams idalinta keli imtai t?kstan?i? informacini? leidini? apie Lietuv? ispan? ir angl? kalbomis.

Lietuvos paviljono atstovai atv?r? keli? alies bendradarbiavimui su Ispanijos kaln? miesteliu Albarasinu – jo atstovai tartis d?l galimos partneryst?s turizmo srityje atvyks jau spalio m?nes?.
 
Paskutin? parodos dien? Tarptautinis parod? biuras apdovanojo valstybes, u, j? nuomone, geriausiai vandens ir darnaus vystymosi tem? atspind?jusius paviljonus. Prizai teikti tik toms alims, kurios yra io parod? biuro nar?s. Lietuvos tarp 154 valstybi?, galin?i? spr?sti, kur ir kokios pasaulin?s parodos vyks, kokia EXPO politika bus vykdoma, dar n?ra.  Pasak Lietuvos ekspozicijos komisaro Romo Jankausko, tarp didi?j? pasaulio valstybi?, kurios tur?jo ir didiausius paviljonus, paym?ta Vokietija, o dizaino poi?riu geriausiu pripaintas Japonijos paviljonas. Tarp vienoje kategorijoje su Lietuva buvusi? valstybi?  (500 – 750 kv. m. ploto paviljonai) tre?iuoju prizu apdovanotas Lenkijos paviljonas, m?s? kaimynei kainav?s net atuonis milijonus eur? , t.y. keturis kartus daugiau nei Lietuvos. Komisaro tvirtinimu, nors, be abejon?s, ie paviljonai (Vokietijos, Japonijos, Lenkijos) buvo tikrai ?sp?dingi, prie j? nuolat stov?davo ilgiausios eil?s,  ta?iau d?l juose demonstruojam? film?, kuriuos kiekvienas lankytojas turi pamatyti nuo pradios iki galo, pamat? maiau moni?, negu Lietuvos paviljon?.

Lietuvos dalyvavimo „Expo Zaragoza 2008“ parodoje koordinatoriai nuoirdiai d?koja visiems r?m?jams ir partneriams, paviljono darbuotojams, pad?jusiems pasiekti tai, kas, atrod?, vargu ar bepasiekiama – kad Lietuvos vardas Ispanijoje, Saragosoje, skamb?t? kaip niekad graiai.
 
 
Parodos palikimas
 
Parodos udaryme dalyvav? Ispanijos vadovai (karalius Chuanas Karlas I ir karalien? Sofija, premjeras R. Zapateras, Aragono ir Saragosos vadovyb?, ne tik d?kojo valstyb?ms u dalyvavim? parodoje, bet ir diaug?si tur?ta galimybe i esm?s atgaivinti penkto pagal dyd? ios alies miesto (apie 800 t?kst gyventoj?) gyvenim? – i esm?s pakeista miesto infrastrukt?ra, nutiesta daug moderni? keli?, pastatyti atuoni nauji tiltai (vienas i j? pagal unikal? Zahos Hadid projekt?), 111 kilometr? dvira?i? tak?, sutvarkyta vandens tiekimo ir nuotek? sistema. Verslo, mokslo ir rekreacijos reikm?ms po parodos bus panaudotas jau pastatytas kompleksas – ali? paviljonai bus pritaikyti biurams, Ispanijos paviljone ?sikurs mokslini? tyrim? centras, o visame Ebro vingyje – modernus akvaparkas.

Pirmadienio ryt?, t.y. rugs?jo 15 dien? Expo parodos teritorija duris atvers tik jos darbuotojams – ali? ir temini? paviljon? techniniam personalui, atsakingam u paviljon? imontavim?. Expo teritorija 2009 metais pavirs moderniu verslo centru.
 
Ta?iau “Expo Zaragoza 2008“ palieka ne tik ?sp?dingus tiltus ar pastatus – pirm? kart? parod? istorijoje reginiai lankytojams buvo derinti su specialistams skirtu forumu.
 
Vis? parodos laikotarp? veik? „Vandens trib?na“, kurioje ger?ja patirtimi vandens ir darnaus vystymosi srityse dalijosi ?vairi? valstybi? ekspertai, mokslininkai, ym?s visuomen?s veik?jai. J? bei parodos lankytoj? apibendrintos id?jos ir si?lymai, kaip prisid?ti prie tvarios pl?tros, sutalpinti ? Saragosos chartij?.
 
Valstyb?ms is dokumentas n?ra privalomas, ta?iau tikimasi, kad visos „Expo Zaragoza 2008“ parodos dalyv?s, kurios tema – „Vanduo ir darnus vystymasis“, pasisako u tvari? pl?tr? ir sutinka laikytis specialist? si?lym?.
 
 
Vis? vilgsniai – ? Kinij?
 
Estafet? surengti panai? (tarptautin?) EXPO parod? perduota P. Kor?jos miestui Yaosu (parodos tema skirta vandenyn? isaugojimui), ta?iau artimiausia pasaulin? EXPO paroda jau po pusantr? met? vyks anchajuje. „Expo Zaragoza 2008“ organizatoriai jau paad?jo, kad Saragosa dalyvaus ioje parodoje. Dalyvavimui ketinama skirti apie 13 mln. eur?.

Lietuvos Vyriausyb? taip pat yra pritarusi alies dalyvavimui 2010 met? parodoje. Joje, kaip ir Ispanijoje bei Japonijoje (2005) Lietuvos dalyvavim? koordinuos  Aplinkos ministerija. B?simos parodos Kinijoje tema “Geresnis miestas, geresnis gyvenimas”.
 


Daugiau nuotrauk?