į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Ignas Kalpokas: Jei tik norim, mes galim  
Ignas Kalpokas: Jei tik norim, mes galim
2008 09 02
„Lietuva keliauja ? Saragos?“ – toks ?kis dar visikai neseniai pranedavo televizijos i?rovams apie alies dalyvavim? pasaulin?j? parodoje EXPO 2008. Tuo pa?iu keliu pasek?me ir mes, grupel? Nacionalin?s moksleivi? akademijos moni? – moksleivi? ir vadoviuk?. Ispanija mums nepaykt?jo netik?tum?.

?ia pat reikia pasakyti, kad tur?jome galimyb? aplankyti ne tik parod?. Beveik pusantros dienos praleidome Barselonoje. Gotikinis kvartalas, La Rambla, Modernisme architekt?ra su jos viesulio Gaudi suprojektuota La Sagrada Familia prieakyje, siauros gatvel?s ir jose gl?din?ios parduotuv?l?s, kuriose galima nusider?ti beveik pus? suvenyro kainos – visa tai ilgam iliks atmintyje. Kaip ir maesn?, daug jaukesn? Saragosa, kurios dalies savybi? taip ir nepainome, nes vaik?iojome ispanams ventu siestos metu... V?liau – diskusijos d?l choriso deros, ilgi naktiniai pasis?d?jimai (kotede, kuriame gyvenome, inoma) ir intriguojantys pokalbiai su Lietuvos paviljon? suk?rusios UAB „Ekspobalta“ atstovu Vaidu...

O dabar apie parod?!

Vienodais uraais „Lithuania“ ir alies v?liava papuotais markin?liais pasipuousi grup? akivaizdiai trauk? tiek parodos lankytoj?, tiek paviljon? darbuotoj? ir savanori? d?mes?. Nenuostabu – vaiktant po parod? taip ir nepasteb?jome kit? savo al? sutartinai reprezentuojan?i? moni?. Galb?t tai netgi paskatino apsilankyti Lietuvos paviljone dar daugiau moni? nei iki iol.

Tiesa, nustebino, kad nors paroda ir pasaulin?, absoliu?i? lankytoj? daugum? sudaro ispanai. Tod?l visa infrastrukt?ra ir net ekspozicijos orientuotos b?tent ? ios tautos atstovus. Prieingai ankstesn?ms viltims, apsilankius parodoje gri?va mitas apie angl? kalbos universalum? ir paplitim? – net savanoriai, turintys pad?ti lankytojams, paprastai kalba tik ispanikai. Ta?iau net ir egzistuojant kalbiniam barjerui, nesunku buvo ?sitikinti, jog ispanai – ilti ir draugiki mon?s, nevengiantys prieiti klausin?ti ir bandyti patys rodyti savo inias apie Lietuv?. Populiariausios temos? Be abejon?s, Lietuvos paviljonas, Olimpin?s aidyn?s ir krepinis. Net laukiant l?ktuvo i Barselonos atgal ? Vilni?, pamat? aukta?g? lietuv?, ispanai imituodavo metimo ? krep? veiksm?. Tad nenuostabu, jog kelion?s pradioje tur?j? madaug pusantro ispanikai galin?io susikalb?ti mogaus, pabaigoje beveik visi jau gal?jome nors nujausti, kas mums sakoma, ir net patys suregzti iok? tok? sakin?.

Parodoje lank?m?s ne tik kaip turistai – atlikome apklaus?, nor?dami isiaikinti lankytoj? inias apie Lietuv? ir, svarbiausia, Vilni?, kaip Europos kult?ros sostin? (tai dar kart? parodo m?s? ispan? kalbos ini? pagil?jim?). Rezultatai vienareikmiki: nors didioji dalis i 100 apklaust?j? inojo, kur yra Lietuva, ir pus? buvo lank?si paviljone, papraius ?vardinti sostin? variantai nusidriek? nuo Bukareto iki Talino, tiesa, daniausiai minint Ryg?. Vos maiau nei penktadalis respondent? inojo teising? atsakym? ir n? vienas nebuvo gird?j?s apie tai, kad Vilnius 2009-aisiais bus Europos kult?ros sostine. Akivaizdu, kad informacijos tr?ksta. Kita vertus, malonu, kad ir mums liko erdv?s pasireikti. Bent kelioms deimtims ispan? papasakojome apie Vilni?, pakviet?me apsilankyti.

Turint omenyje, kad parodai pasirengti Lietuviai skyr? vos 6,5 mln. lit?, galima tik paploti m?s? ekspozicijos k?r?jams. Tikrai ne veltui Lietuvos paviljonas patenka ? lankomiausi?j? deimtuk?. Be to, prieingai nei kai kuri? Afrikos ir Azijos ali? paviljonuose, tai buvo tikra ekspozicija, o ne turgus. Tiesa, pasitaik? keletas gana kuriozik? atsitikim?. Vienas j? – ? Lietuvos paviljon?, kurio pagrindinis akcentas – dirbtinis lietus, at?j? muiluoti ispanai, klausin?jantys, kurgi ?ia duas.

Aiku, norint visada galima rasti kritikuotin? viet?. Tarkime,  prie lietuviko alkoholio pristatymo galima prijungti ir lietuvikus patiekalus. O ? klausim?, kod?l maai akcentuojami ?iurlionis, Mekas, Ma?i?nas, kiti lietuvi? menininkai, paviljono direktor? Neringa Vegyt?  atsak? paprastai: ispanams tai tiesiog ne?domu. „Parodoje rodome lietuvik? dokumentik?, ta?iau galiausiai teko apsistoti ties keletu pa?i? papras?iausi? film?. Nors ir dabar nemaa dalis lankytoj? ieina net nebaig? i?r?ti.“

Neperd?siu sakydamas: kelion? ities buvo auni. Ne tik tod?l , kad tur?jome galimyb? prisiliesti prie iki iol mums gana menkai pa?stamos alies kult?ros. Vis? pirma tod?l, kad vizitas ? parod? neabejotinai suteik? nauj? id?j? bei motyvacijos. Jis leido suprasti, kad nepaisant gana skeptiko m?s? alyje egzistuojan?io nusiteikimo, ir Lietuva turi k? parodyti. Ir parodyti taip, kad net ymiai didesn?s ir turtingesn?s alys nublanksta. „Jei tik norim, mes galim“ – taip tikriausiai gali b?ti ?vardinta svarbiausia ios kelion?s pamoka.