į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Istorija  
Istorija
Parodos n?ra m?s? dien? iradimas. Jos prasid?jo nuo stambi? nuolat miestuose vykusi? mugi?; ie miestai buvo ties didi?j? keli? sankirtomis, juose lank?si daug moni? ir miestai turt?jo. Daugyb? moni?, kai kurie atvyk? net i labai toli, lank?si iose mug?se, leido laik? vietoje ir keisdavosi daugybe preki?. ie renginiai tapo id?j? apsikeitimo, ?g?di? demonstravimo ir palyginimo vieta.
 
i? susirinkim? metu tarp skirting? taut? ir danai prietaring? kult?r? vyst?si pakankamai draugika abipusio supratimo ir bendrumo atmosfera. Daugiausia moni? i visos Vidurami? Europos lank?si Liono, Frankfurto ir Leipcigo miestuose.
   
Taip komerciniai sandoriai nuo seniausi? laik? grind? keli? iuolaikin?ms tarptautin?ms parodoms, atliekan?ioms vietimo funkcij? ir prisidedan?ioms skatinant supratim? pasaulyje.
    
Pirmoji „iuolaikin? ir tarptautin?” paroda iuolaikine io odio prasme ?vyko 1851 m. Londone, Anglijos sostin?je, stipriausioje pramonin?je valstyb?je; i didiul? imperija puikiai pasinaudojo laisva prekyba ir Viktorijos laikotarpio prabanga. Paroda sulauk? nepaprasto pasisekimo.
    
Prie parodos, kuri ap?m? visas monijos pasiekim? sritis, buvo kvie?iamos prisid?ti visos alys. Paryius per?m? pirm?j? viet? ir sureng? puikias parodas 1867, 1878, 1889 ir 1900 m. Netrukus ir kiti didieji centrai pareik? nor? priimti amatininkus ir gamintojus i viso pasaulio; s?kmingiausios parodos buvo surengtos Vienoje, Amsterdame, Briuselyje, Barselonoje, S. Luise, Turine ir Filadelfijoje.
    
ie renginiai neivengiamai s?lygojo daugel? interes? konflikt? ir danai b?davo labai blogai organizuoti. Toks s?myis suk?l? daug problem? dalyvaujan?i? valstybi? valdiai, tod?l atsirado poreikis parengti nuostatus, ribojan?ius parod? paplitim? ir suteikian?ias tam tikr? garantij? dalyviams. Augant susidom?jimui ir patir?iai parod? organizavimo srityje, tapo akivaizdu, kad reikia suburti skirtingas alis, o j? skirtumai pasireik? m?ginant ispr?sti bendras problemas.
   
Buvo nutarta, jog reikia tarptautin?s sutarties. Paryius i? id?j? palaik? nuo 1907 m. 1912 m. Vokietijos vyriausyb? per?m? iniciatyv? ir sukviet? suinteresuot? ali? vyriausybes, norin?ias dalyvauti sutarties rengime.
   
ali? vyriausyb?s netruko atsiliepti ir ireik? nor? parengti nuostatus, kurie pagerint? tiek organizatori? ir dalyvi?, tiek dalyvaujan?i? ali? vyriausybi? bei oficiali? ar priva?i? eksponent? santykius.
   
Diplomatin? konferencija Berlyne nustat? Tarptautin?s konvencijos, reglamentuojan?ios tarptautines parodas, pagrindus. Ta?iau pasiekto diplomatinio sprendimo nepavyko ratifikuoti d?l 1914 m. prasid?jusio karo.
    
Vyriausyb?s v?l t?s? svarstymus 1920 m., ta?iau tik 1928 m. lapkri?io 22 d. Paryiaus konferencijoje trisdeimt vienos alies delegatai pasira? pirm?j? konvencij?, teisikai reglamentuojan?i? tarptautini? parod? organizavim?.
 
1928 m. Tarptautin?je konferencijoje buvo sutvarkyta pasaulio parod? pad?tis, sureguliuotas j? danumas ir apibr?tos parodos dalyvi? ir organizatori? teis?s ir pareigos. Tuo pa?iu metu buvo ?kurtas Tarptautinis parod? biuras (Bureau International des Expositions), kurio paskirtis – utikrinti Konvencijos nuostat? laikym?si.
   
V?liau, 1948 m. ir 1966 m. sudarytais Protokolais, Konvencijoje buvo padarytas esminis pakeitimas - ispr?sta parod? danumo problema.
 
Atsivelgiant ? Tarptautinio parod? biuro keturiasdeimties met? praktik? ir ? naujus ekonominius duomenis (spartesn? pl?tra, sutrump?j?s kelion?s laikas ir naujos valstyb?s pasaulyje), ikilo poreikis i esm?s peri?r?ti 1928 m. Konvencij?.
    
i peri?ra ?vyko 1965 m., o 1972 m. lapkri?io 30 d. buvo pasiraytas Protokolas, nuo to laiko reglamentuojantis tarptautini? parod? organizavim?.
 
 
 
 
 
 
 
Pasaulin?s EXPO parodos:
 
Parodos vieta
                                   Parodos trukm?
Londonas
                          1851 05 01 – 1851 11 01
Paryius
                          1855 05 15 – 1855 11 15
Londonas
                          1862 05 01 – 1862 11 01
Paryius
                          1867 04 01 – 1867 11 03
Viena
                          1873 05 01 – 1873 10 31
Filadelfija
                          1876 05 10 – 1676 11 10
Paryius
                          1878 05 20 – 1878 11 10
Melburnas
                          1880 10 01 – 1881 04 30
Barselona
                          1888 04 08 – 1888 12 10
Paryius
                          1889 05 05 – 1889 10 31
?ikaga
                          1893 05 01 – 1893 10 03
Briuselis
                          1897 05 10 – 1897 11 08
Paryius
                          1900 04 15 – 1900 11 12
v. Luisas
                          1904 04 30 – 1904 12 01
Lieas (Belgija)
                          1905 04 27 – 1905 11 06
Milanas
                          1906 04 28 – 1906 11 11
Briuselis
                          1910 04 23 – 1910 11 07
Gentas (Belgija)
                          1913 04 26 – 1913 11 11
San Franciskas
                          1915 02 20 - 1915 12 04
Barselona
                          1929 05 20 – 1929 01 15
?ikaga
                          1933 05 27 – 1933 11 12
Briuselis
                          1935 04 27 – 1935 11 06
Paryius*
                          1937 05 25 – 1937 11 25
Lieas (Belgija)
                          1939 05      – 1939 11
Niujorkas*
                          1939 04 30 – 1939 10 31
 
                          1940 05 11 – 1940 10 27
Briuselis
                          1958 07 06 – 1958 09 29
Sietlas
                          1962 04 21 – 1962 10 21
Monrealis
                          1967 04 28 – 1967 10 27
Osaka
                          1970 03 15 – 1970 09 13
Spoukenas (JAV)
                          1974 05 04 – 1974 11 03
Okinava
                          1975 07 20 – 1976 01 18
Knoksvilis (JAV)
                          1982 05 01 – 1982 10 31
Naujasis Orleanas
                          1984 05 01 – 1984 11 11
Tsukuba (Japonija)
                          1985 03 17 – 1985 09 16
Vankuveris
                          1986 05 02 – 1986 10 13
Brisbanas
                          1988 04 30 – 1988 10 30
Sevilija*
                          1992 04 20 – 1992 10 12
eneva
                          1992 05 15 – 1992 08 15
Taejonas (Kor?ja)*
                          1993 08 07 – 1993 11 07
Lisabona*
                          1998 05 22 – 1998 09 30
Hanoveris*
                          2000 06 01 – 2000 10 31
Rostokas (Vokietija)
                          2003 04 25 – 2003 10 12
Ai?i (Japonija)*
                          2005 03 25 – 2005 09 25                  
Saragosa (Ispanija)*                           2008 06 14 – 2008 09 14
 
 * Pasaulin?s parodos, kuriose dalyvavo Lietuva