į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Lenkijos paviljonas

Lenkijos prezidentas Lechas Ka?ynskis - pirmasis auk?iausias alies vadovas, oficialiai apsilank?s Lietuvos paviljone. Si?lome susipainti su lenk? paviljonu, j? pasvarstymais apie Expo parodas ir id?jomis apie b?sim? 2010 met? pasaulin? parod?.


Lenkams Expo – unikali galimyb?

Apie 1 t?kst. kv. metr? ploto paviljon? tarptautin?je parodoje „Expo Zaragoza 2008“ turintys lenkai jau ruoiasi kitai, pasaulinei parodai, kuri vyks 2010 metais anchajuje, Kinijoje.

Tai, kad lenkams Expo parodos yra vienas svarbiausi? alies ?vaizdio k?rimo priemoni? rodo auk?iausi? politik? d?mesys: lenkams liepos et? parodoje ven?iant nacionalin? dien? ? Expo atvyko j? prezidentas Lechas Ka?ynskis. Parodoje jis sulauk? didelio tarptautin?s iniasklaidos susidom?jimo. Nors kalb?jo jis apie Europos S?jungos reikalus ir konkre?iai apie Lisabonos sutart?, ta?iau Lenkijos kaip valstyb?s dalyvavimas parodoje neliko nepasteb?tas.

ios „Expo Zaragoza 2008“ parodos tema – vanduo ir darnus vystymasis. Lietuviai i? tem? interpretavo sukurdami lietaus namus, lenkai – prabangi? jacht? primenant? paviljon?. Taip jie siek? akcentuoti maai kam inom? ties?: b?tent Lenkija yra viena didiausi? prabangi? jacht? gamintoj? ir eksportuotoj? Europoje.

Vos ?eng?s ? paviljon? lankytojas atsiduria futuristin?je erdv?je, primenan?ioje prabangi? jacht?. Grindys pagamintos i stiklo ir tiko medienos. Sienos primena laivo korpus?. Paviljono viduje – kompiuterin? animacija, sukurianti buvimo pasakoje poj?t?.

Paviljono viduje – gaivinanti dulksna, kuri igaunama pasitelkiant sanatorijose naudojamas gijimui palankaus mikroklimato k?rimo technologijas.

U 8 mln eur? (27,6 mln. lit?) ?rengtas paviljonas vadovaujantis dviem odiais nusakoma id?ja: Kurk! r?pinkis!

Anot lenk?, paviljono lankytojams norima parodyti Lenkij? toki?, koki? j? mato patys lenkai, kurie yra ingeid?s, motyvuoti ir vedantys al? ? s?km? – tai odio „kurk“ interpretacija. odiu „r?pinkis“ norima atskleisti kit? lenk? savyb? – pagarb? vertyb?ms. Lenkija, anot koncepcijos autori?, yra alis, kurioje tradicijos, eima ir nacionalinis pasididiavimas vis dar labai vertinami.

O odai „kurk“ ir “r?pinkis” atskleidiami kaip moto: “Kurk savo gyvenim? harmonijoje su tuo, k? verta isaugoti. Arba: “Nauji sprendimai isaugant vertybes”.

Dalyvaudami Expo Zaragoza 2008” lenkai jau ruoiasi kitai, pasaulinei parodai, kuri 2010 metais vyks anchajuje, Kinijoje. Paviljono statybos konkurs? laim?jusi ?mon? ada pastatyti modern?, perlenkt? popieriaus lap? primenant? pastat? su tautiniais motyvais. Taip pat bus pasitelkiama klasikin? muzika ir po atviru dangumi rodomi lenk? filmai.


Kod?l lenkai dalyvauja Expo parodose?

Ana Kaminska (Anna Kaminska), lenk? informacijos ir usienio investicij? agent?ros viceprezident?, generalin? Lenkijos komisar? Expo 2010 iniasklaidai yra id?s?iusi alies dalyvavimo Expo  motyvus. Pasak jos, Expo parodos yra didiausias, svarbiausias ir prestiikiausias b?das reklamuoti savo al?. i? parod? milinikas pranaumas yra tai, kad jas aplanko ne?tik?tinas lankytoj? skai?ius. „Tikime, kad Lenkijos dalyvavimas parodoje pad?s aliai reklamuoti save tarptautin?je arenoje. Norime parodyti Lenkij? kaip moderni? ir dinamikai besivystan?i? al?, kuri patraukli investuotojams, turistams ir studentams“, - sak? A.Kaminska.

Jos odiais, b?simosios parodos tema „Geresnis miestas, geresnis gyvenimas“ yra palanki Lenkijai, mat pagrindin? id?ja – harmonija tarp monijos ir gamtos. „Lenkai sieks parodyti, kaip j? tarptautin?je arenoje pripainti lenk? tautyb?s architektai k?r? ir perk?r? iuolaikinius miestus. Lenkijos tema: mon?s kuria miest?“, - d?st? A.Kaminska.

Jos teigimu, Expo 2010 - tai gera galimyb? eksporto skatinimui ir geresn?s aplinkos Lenkijos verslininkams Kinijoje k?rimui. „Matome ?vairiausi? galimybi? bendradarbiavimui mainerijos, kalnakasybos ir aplinkos apsaugos srityse. Atliktos analiz?s taip pat rodo, kad turime galimybi? maisto ir kosmetikos eksportui“, - tvirtino b?sima komisar?.

Ne maesn?s reikm?s lenk? apsisprendimui dalyvauti parodoje tur?jo b?simi dom?jimosi Expo 2010 l?kes?iai. Expo organizatoriai tikisi pagerinti visus parod? rekordus. Jie planuoja pritraukti 70 mln lankytoj? ir rekordin? dalyvaujan?i? ali? skai?i? – 200. „Tad galimyb? informacijos apie al? vieinimui yra daug didesn? nei kada yra buvusi“, - tvirtino A.Kaminska.

Lenkai tikisi, kad dalyvavimas parodoje padidins bendr?j? suvokim? apie Lenkij? Kinijoje,  susidom?jim? alimi, didesn? Lenkijos eksport? ? Kinij?, Kinijos investicijas ir iaugusius turist? srautus.