į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Organizatoriai Koordinacin? komisija  
Koordinacin? komisija
2006 m. gruodio 22d. aplinkos ministras Ar?nas Kundrotas sudar? Lietuvos pasirengimo dalyvauti pasaulin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008“ koordinavimo komisij?. Jos pirmininku paskirtas Romas Jankauskas – Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento direktorius, Lietuvos ekspozicijos pasaulin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008“ generalinis komisaras.
 
Komisijos nariai:
 
Vida Bagdonavi?ien? – Tautini? maum? ir ieivijos departamento prie Vyriausyb?s generalinio direktoriaus pavaduotoja;
 
Stanislovas Benikasas – Lietuvos vandens tiek?j? asociacijos prezidentas;
 
Alfredas Bumblauskas – Vilniaus universiteto profesorius, Istorijos fakulteto prodekanas, Istorijos teorijos ir kult?ros istorijos katedros ved?jas;
 
Algimantas ?ekuolis – urnalistas, politikos apvalgininkas;
 
Violeta Makauskien? - Lietuvos ekonomin?s pl?tros agent?ros Lietuvos ekonominio ?vaizdio departamento direktor?;
 
ar?nas Davainis – verslininkas, Vilniaus miesto Pramon?s, prekybos ir amat? r?m? viceprezidentas, Vilniaus daili?j? amat? asociacijos valdybos pirmininkas;
 
Saul? Maeikait? – V? „Lietuvos institutas“ laikinoji direktor?;
 
Romas Pakalnis – Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, gamtos moksl? daktaras;
 
Kristina Pladien? – Lietuvos parod? centro „LITEXPO“ direktoriaus pavaduotoja;
 
Sigitas Pod?nas – Vilniaus universiteto profesorius, biomedicinos moksl? daktaras;
 
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie ?kio ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
 
Juozas irvinskas – Kult?ros ministerijos sekretorius;
 
Vitalija Stanionien? – ?kio ministerijos Prekybos departamento Vidaus prekybos skyriaus vyriausioji specialist?;
 
Laimonas Talat-Kelpa – Usienio reikal? ministerijos sekretorius.